Отменени наредби

Начало » Документация » Нормативни актове » Наредби » Отменени наредби

Х Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (ДВ, бр. 6 от 1997 г.) и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител" или „възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.) ОТМЕНЕНА С НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)

Х Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (публ. 17.09.2021 г.)

Х Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (публ. 17.09.2021 г.)

X НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата

НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
 
ОТМЕНЕНА с Наредба за отменяне на ... (обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.) (публ. 09.10.2020 г.)

Наредби 1997 г.

Х НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация \"учител\" Отменена с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

Х НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм Отменена с Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“