Програмният оператор на програма планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Програмният оператор на програма планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Програмният оператор на програма планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

публ. 03.06.2021 г.

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

Очакван времеви период на публикуване на процедурата: юни 2021 г.
Очакван краен срок за подаване на проектни предложения: септември 2021 г.

Поканата ще бъде публикувана в ИСУН 2020 и на уеб страницата на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ – https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/pokani.

Общата цел на предстоящата процедура е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез подкрепа за създаването на център/комплекс от услуги (хъб) от функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200,000 (двеста хиляди) евро до 500,000 (петстотин хиляди) евро., като общият предвиден бюджет е в размер на 6,029,412 евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Допустими кандидати: Общините в България с най-малко три социално изолирани общности с не по-малко от 300 деца на възраст 0-6 години. Приоритет ще имат общините в необлагодетелствани райони с процент на ромското население над 5%. Проектът може да се изпълнява в партньорство с други общини за постигане на общите цели . При партньорство планираните дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представителите на уязвимите групи от всички общини – партньори по проекта. Всяка община може да участва (като кандидат или партньор) само в едно проектно предложение.

ВАЖНО! Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с неправителствена организация, основана в България, която работи в сферата на ромското социално включване, ранни детски грижи, образование и/или социални дейности и притежава необходимия опит, определен в критериите за подбор.

ВАЖНО! При подготовката на проектното предложение кандидатът може да се възползва от съдействието на Националната асоциация на общините в Република България, която ще предостави експертна помощ по проект GALOP, финансиран с безвъзмездна помощ от ЕИП.

Допустими партньори от България: публични органи, общини, сдружения на общини и неправителствени организации. Партньори, които не са общини, може да участват в до три различни проекта.

Допустими партньори от страните-донори Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, други държави бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България: публични или частни субекти, правителствени и неправителствени организации съгласно член 7.2.2 от Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП.

Допустим партньор може да бъде всяка международна организация или нейни органи или агенции.

Участието и включването в проекта, както и изпълнението на дейности от партньор/и от страните-донори не е задължително условие, но се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страната бенефициент.

Проектните дейности следва да обхващат мерки за образователни дейности в ранна детска възраст, дейности, свързани с ранното детско развитие и с грижи, дейности за социално включване, мерки за ангажиране и активиране на родителите, насърчаване на участието на семействата, общините, неправителствените организации и съответните местни заинтересовани страни, разработване и доставка на дидактически материали, постигането на резултатите следва да е обезпечено от експерти по проекта – педагози, ромски образователни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др. Допустими са дейности по ремонт на помещения, които ще се ползват за целите на проектите, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности по управление и обмяна на опит и добри практики с организации от България и от страните-донори.

На 10.06.2021 г., Програмен оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще проведе информационен ден във връзка с предстоящото публикуване на покана за подбор на проектни предложения, като ще разясни на потенциалните кандидати технически подробности относно насоките за кандидатстване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“