2021

Начало » Учебници » Архив » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти » 2021


Заповед № РД09-1093/19.05.2021 за утвърждаване на: (публикувано 20.05.2021 г.)

  1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на:
  2. Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд.

Кодове на проектите на учебници по биология и здравно образование за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по география и икономика за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по информационни технологии за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по история и цивилизации за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по математика за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник по предприемачество за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по физика и астрономия за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по философия за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по химия и опазване на околната среда за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по религия (християнство-православие) (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник по религия (благонравие)  (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по религия (ислям)  (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник за IX клас по здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка (публ. 20.05.2021 г.)


Заповед № РД09-518/ 02.03.2021 г. за утвърждаване на: (публикувано 02.03.2021 г.)

(публикувано 02.03.2021 г.)


Заповед № РД09-486/ 25.02.2021 г. за утвъждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)

Приложение - Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“