Национални научни програми, одобрени 2018 г.

Начало » Наука » Политики и инициативи » Национални научни програми » Национални научни програми, одобрени 2018 г.

 

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)  - https://www.bioactivemed-nrp.com


РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

 1. ННП „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТв НОС) - https://npict.bg/bg;
  За консултации по програмата:

  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Юмер Коджаюмер, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 2. ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) - https://eplus.bas.bg/bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  

 3. ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ - https://nnpos.wordpress.com/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Йоана Диманачка, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]

 4. ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ - http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 5. ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) - https://kinnpor.uni-sofia.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Диана Лесева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 6. ННП “Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве) - https://ez.mu-sofia.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 7. ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ) - http://reprobiotech.eu/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] 

 8. ННП „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  

 9. ННП „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) - Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];

 10. ННП “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) - Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];

 11. ННП „Млади учени и постдокторанти“ .
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]  и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected].
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“