Признаване на документи за придобито висше образование в чужбина

Начало » Административно обслужване » Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване » Признаване на документи за придобито висше образование в чужбина

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

От 7 април 2009 г. заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се подават в Националния център за информация и документация:

София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 от 09.00 до 17.30 часа, без прекъсване всеки работен ден.

С ПМС № 63 от 20.03.2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г.) е изменена и допълнена Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.). 

Съгласно промяната в чл.7, ал.1 от Наредбата дейностите, свързани с признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, се извършват от Националния център за информация и документация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

За допълнителна информация: тел. 02/817 38 49 и  02/817 38 59,  [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“