Обучение в България

Начало » За българите зад граница » Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ 2019


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Нормативни и административни актове

Документи за кандидатстване. Срокове

Учебници и помощна литература, тестове

Списък на съкращенията

МОН - Министерство на образованието и науката
ПМС - Постановление на Министерския съвет 
РМС - Решение на Министерския съвет 
ВУ - Висше училище 
ЦИОО - Център за информационно осигурянаве на образованието 
НАЦИД - Национален център за информация и документация 
ЦОПУО - Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 
ОКС - образователно-квалификационна степен 
ДЗИ - Държавни зрелостни изпити 
БЕЛ - Български език и литература 
МИО - Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд - Аграрен университет - Пловдив 
 2. АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив 
 3. ВТУ - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 
 4. ВВМУ - Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров" - Варна 
 5. ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов" - София 
 6. ВТрУ - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" - София 
 7. ВУТП - Висше училище по телекомуникации и пощи - София 
 8. ИУ Вн - Икономически университет - Варна 
 9. ЛТУ - Лесотехнически университет - София 
 10. МУ Пл - Медицински университет - Плевен 
 11. МУ Пд  -Медицински университет - Пловдив 
 12. МУ Сф - Медицински университет - София 
 13. МУ Вн - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
 14. МГУ - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" - София 
 15. НАТФИЗ - Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" - София 
 16. НМА Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" - София 
 17. НСА Национална спортна академия „Васил Левски" - София 
 18. НХА Национална художествена академия - София 
 19. ПУ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" 
 20. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филиал Смолян 
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - Физико-технологичен факултет, База Смолян (за специалности от област Техника) 
 22. РУ - Русенски университет „Ангел Кънчев" 
 23. РУ Рз - Русенски университет „Ангел Кънчев", Филиал Разград 
 24. СУ - Софийски университет „Св. Климент Охридски" 
 25. СА Св - Стопанска академия „Димитър Ценов" - Свищов 
 26. ТУ Вн - Технически университет - Варна 
 27. ТУ Гб - Технически университет - Габрово 
 28. ТУ Сф - Технически университет - София 
 29. ТУ Пд - Технически университет - София, Филиал Пловдив 
 30. ТУ Сл - Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 
 31. ТрУ - Тракийски университет - Стара Загора 
 32. УАЗ - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 
 33. УНСС - Университет за национално и световно стопанство - София 
 34. УАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 
 35. УНИБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 
 36. УХТ - Университет по хранителни технологии - Пловдив 
 37. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
 38. ШУ - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 
 39. ЮЗУ - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“