Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина


Заповед № РД09-4429/ 15.11.2021 г. за утвърждаване на актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 16.11.2021 г.)

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ВТОРИ ТРАНШ
(публ. 16.11.2021 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2242/16.09.2021 г. и приложенията към тях (публ. 17.09.2021 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, за учебната 2021/2022 година (публ. 17.09.2021 г.)

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1454/13.07.2021 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 15.07.2021 г.)


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. за учебната 2021/2022 година - ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 15.07.2021 г.)


Учебна 2021-2022 година

Заповед № РД09-1024/29.04.2021 г. за утвърждаване на Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 07.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година, следва да представи следната информация:

  1. Наименование на бенефициента на латиница;
  2. Име на банката на латиница;
  3. Номер на банковата сметка или IBAN;
  4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата;
  5. За бенефициентите във Великобритания и адрес на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране публикуван на сайта на МОН.


Учебна 2020-2021 година

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09‐3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 02.04.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението, организирано в чужбина компонент български език (публ. 11.02.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението,организирано в чужбина компонент литература (публ. 11.02.2021 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 07.12.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2840/13.10.2020 г. и приложенията към тях (публ. 14.10.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2.10.2020 г., за учебната 2020/2021 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ.24.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1528/16.07.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 17.07.2020 г.)


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09‐2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 11.03.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.03.2020 г.)


Учебна 2019-2020 година


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 02.12.2019 г., актуализиран 10.01.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-1080/09.042019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 07.08.2019 г.)
 
Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година ще бъде определен въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа и за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, изменен със Заповед № РД09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. (публ. 23.10.2019 г.)

Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1) (публ. 12.08.2019 г., акт. 06.07.2021 г.)
Учебна програма по учебния предмет география и икономика за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 2)
Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-1285/04.06.2020  г. и приложенията към тях (публикувани на 13.08.2019 г., акт. 04.11.2019 г. и актуализирани на 09.06.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1935/31.07.2019 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година
(Публикувано на 01.08.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“