Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Развитие на човешките ресурси” » Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени

Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-0001 „НАУКА И БИЗНЕС”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени
за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

Срок 31 януари 2014 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОН обявява:

Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОН и по e-mail: [email protected]

Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 0886 797 622, e-mail: [email protected]

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“