КОНКУРСИ за обученията през 2013 г. по програмата „Песталоци“

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » КОНКУРСИ за обученията през 2013 г. по програмата „Песталоци“

КОНКУРСИ за обученията през 2013 г. по програмата „Песталоци“

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в  обученията през втората половина на 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти „Песталоци“

10.10.2013 – 12.10.2013

Тема на обучението: „Sign language in the European classroom”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работни езици: английски, немски, международен жестомимичен език
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: преподаватели - обучаващи учители, учители в основна и гимназиална степен с опит в образователната интеграция на деца със СОП, които възнамеряват да (продължават) работят в тази област;

03.11.2013 – 09.11.2013

Тема на обучението: „Understanding history”
Държава-домакин на обучението: Полша
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, учители по гражданско образование, преподаватели, подготвящи и/ли обучаващи учители, както и образователни професионалисти, които биха искали да се запознаят с историята и културата на полските евреи и методологията на Съвета на Европа за преподаване на история.

13.11.2013 – 15.11.2013

Тема на обучението: „Teacher dilemmas: how to set goals for and evaluate the development of transversal attitudes, skills and knowledge”
Държава-домакин на обучението: Естония
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 10.07.2013 г.
Целева група: преподаватели, които подготвят и/ли обучават учители и учители в основна и гимназиална степен.
Учители, които имат известен опит в обучението и/ли подготовката на учители, ще се ползват с предимство при подбора на кандидатите за право на участие.

13.11.2013 – 15.11.2013

Тема на обучението: „Political and social change in Hungary, Poland and Romania”
Държава-домакин на обучението: Швейцария
Работен език: немски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители по история, география, икономика и право

20.11.2013 – 23.11.2013

Тема на обучението: „Discover diversity and global education through school links”
Държава-домакин на обучението: Австрия
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: образователни професионалисти, които имат опит и интерес към въпросите и проблематиката на глобалното и интеркултурното образование.

26.11.2013 – 29.11.2013

Тема на обучението: „Democratic culture at school”
Държава-домакин на обучението: Кипър
Работен език: английски
Краен срок за подаване на документи към МОН: 15.08.2013 г.
Целева група: учители; преподаватели – подготвящи и/ли обучаващи учители; служители в институции за обучение на учители; държавни служители

При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОН.

Подробна информация относно съдържанието на обученията, както и изискванията към кандидатите, може да бъде намерена на уеб сайта на Програма „Песталоци“:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp.

Необходимите документи за допускане до конкурс за номиниране на кандидати за участие в обучение по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език), и да постъпят в Деловодството на МОН до посочения срок, като бъдат адресирани до директора на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие /свободна форма/;
  2. CV /Europass format/;
  3. Мотивация /Reasons for applying/;
  4. Документ за владеене на работния език /минимално изискуемо ниво - B2 по Европейската езикова рамка/;
  5. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от уеб сайта на Програмата:

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци” на номинирани и одобрени национални кандидати ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретни условия на Програмата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“