Информационният регистър

Начало » Документация » Регистри » Информационният регистър

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Място и срок за подаване на документите:

София 1000
бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер

Лице за контакт:

Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие"
електронен адрес: [email protected]
телефон за връзка: 02 424 11 77

При подаването на заявлението важи само датата на входящия номер, регистриран в приемната на МОН.

За всяка програма се попълва формуляр от обучаващата организация в уеббазирания информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с изискванията към програмите, съгласно текстовете на чл. 232 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“