InnovationTools in HE

Начало » Документация » Програми и проекти » Проекти на Европейската комисия » InnovationTools in HE

Проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България" към Програма "Еразъм+"Среща на тема: „Новите цели на Европейското пространство за висше образование и резултатите, постигнати по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, 26 март 2019 г., гр. София

Срещата се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм +“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.

Министър Вълчев: Ще инвестираме в млади преподаватели във висшите училища

Програма

Как резултатите от проект BGTITHE се оказаха сред водещите цели на Европейското пространство за висше образование за периода 2018-2020 г., д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на МОН и ръководител на проект BGTITHE

Какво иска бизнесът от преподавателите във висшите училища - препоръки от представители на пазара на труда, Гергана Андреева, председател на Фондация на бизнеса за образованието и болонски експерт

Как проект BGTITHE катализира ръководствата на ХТМУ, Медицинския университет – Плевен и Русенския университет „Ангел Кънчев“ да предприемат стъпки за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища, проф. Сеня Терзиева, 
заместник-ректор на ХТМУ и болонски експерт

Признаването на дипломи за висше образование в европейски и глобален аспект, Ваня Грашкина, изпълнителен директор на НАЦИД и болонски експерт

Осигуряване на качеството – водеща цел на Европейското пространство за висше образование, проф. Сийка Костова-Чавдарова, представител на Националната агенция за оценяване и акредитация

Социалното измерение на висшето образование – новото предизвикателство пред младите хора в България, Яна Вангелова и Васил Силяновски, Национално представителство на студентските съвети

Как проект BGTITHE катализира ръководството на Русенския университет „Ангел Кънчев“ да предприемат стъпки за подобряване уменията на преподавателите във висшето училище, проф. д-р Иван Евстатиев, ръководител на Кариерния център при Русенския университет

Стъпки за подобряване на подобряване на уменията на преподавателите в Медицински университет - Плевен, доц. д-р Здравка Радионова, заместник-ректор "Качество и акредитация" и болонски експерт

Снимки от срещата


Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на HEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища“ обсъдиха участниците в национален семинар в РУ „Ангел Кънчев“

Повишаването на квалификацията на преподавателите е важно за осигуряване на качествено висше образование, а използването на дигитални технологии и чужди езици ще постави българските висши училища на състезателната писта в Европейското пространство за висше образование. Този извод бе направен по време на семинар, част от проекта BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се проведе в Русе. Това е втората подобна проява след семинара „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България  в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Представители на повече от 35 висши училища от страната, експерти от Министерството на образованието и науката, Националния център по информация и документация, Центъра за развитие на човешките ресурси и медии участваха в семинар, посветен на модернизацията на учебните програми и учебното съдържание в българските университети. Участниците обсъждаха използването на инструмента HEInnovate за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища.

Подобряване на иновативните инструменти и уменията на преподавателите при преподаването и подобряване на качеството на висшето образование бяха основните теми на дискусиите. Част от тези иновативни инструменти са редизайн на учебните планове и програми  и др.

Една от идеите на семинара е да се насърчават преподавателите във висшите училища да използват най-модерните и съвременни методи в учебните зали и аудитории. Целта е чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, като с това се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.

Предвижда се подготвянето на сборник с добри практики, който ще бъде разпространен сред висшите училища, а срещата с ръководствата им и споделянето на натрупания опит по време на проекта ще позволи да се изгради устойчива система за квалификация на академичния състав.

Г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, говори как и защо HEInnovate може да се използва (и вече се прилага) като водеща рамка за иновационна и предприемаческа институция за висше образование.

В българските висши училища отдавна се изучава предприемачеството като инструмент, свързан с бъдещата реализация на студентите, посочи доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта BGTITHE.


Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси

На 30 май 2017 г. в Химико-технологичния и металургичен университет от 10.00 часа Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“.

Събитието ще подпомогне заложените дейности за постигане на една от целите на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г., а именно – повишаване на качеството на висшето образование чрез осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите във висшите училища.

На форума ще бъдат представени предварителни резултати от проведено проучване, подкрепено от Европейската комисия, за идентифициране на нуждата от квалификация на преподавателите във висшите училища в България. Гост-лектори от Норвегия и България ще споделят своя опит и ще представят успешни практики в областта.

Семинарът се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм +“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“