InnovationTools in HE

Начало » Документация » Проекти на Европейската комисия » InnovationTools in HE

Проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България" към Програма "Еразъм+"Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси

На 30 май 2017 г. в Химико-технологичния и металургичен университет от 10.00 часа Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“.

Събитието ще подпомогне заложените дейности за постигане на една от целите на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г., а именно – повишаване на качеството на висшето образование чрез осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите във висшите училища.

На форума ще бъдат представени предварителни резултати от проведено проучване, подкрепено от Европейската комисия, за идентифициране на нуждата от квалификация на преподавателите във висшите училища в България. Гост-лектори от Норвегия и България ще споделят своя опит и ще представят успешни практики в областта.

Семинарът се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм +“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.


Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на HEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища“ обсъдиха участниците в национален семинар в РУ „Ангел Кънчев“

Повишаването на квалификацията на преподавателите е важно за осигуряване на качествено висше образование, а използването на дигитални технологии и чужди езици ще постави българските висши училища на състезателната писта в Европейското пространство за висше образование. Този извод бе направен по време на семинар, част от проекта BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се проведе в Русе. Това е втората подобна проява след семинара „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България  в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Представители на повече от 35 висши училища от страната, експерти от Министерството на образованието и науката, Националния център по информация и документация, Центъра за развитие на човешките ресурси и медии участваха в семинар, посветен на модернизацията на учебните програми и учебното съдържание в българските университети. Участниците обсъждаха използването на инструмента HEInnovate за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища.

Подобряване на иновативните инструменти и уменията на преподавателите при преподаването и подобряване на качеството на висшето образование бяха основните теми на дискусиите. Част от тези иновативни инструменти са редизайн на учебните планове и програми  и др.

Една от идеите на семинара е да се насърчават преподавателите във висшите училища да използват най-модерните и съвременни методи в учебните зали и аудитории. Целта е чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, като с това се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.

Предвижда се подготвянето на сборник с добри практики, който ще бъде разпространен сред висшите училища, а срещата с ръководствата им и споделянето на натрупания опит по време на проекта ще позволи да се изгради устойчива система за квалификация на академичния състав.

Г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, говори как и защо HEInnovate може да се използва (и вече се прилага) като водеща рамка за иновационна и предприемаческа институция за висше образование.

В българските висши училища отдавна се изучава предприемачеството като инструмент, свързан с бъдещата реализация на студентите, посочи доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта BGTITHE.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“