Проект: „Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents)

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Проект: „Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents)

Проект: „Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents)

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

28.04.2014 г. – 30.04.2014 г.

В рамките на проекта:
„Involving parents in plurilingual and intercultural education” (CARAP for parents) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към  МОН: 28.02.2014
Начин на подаване на документите към МОН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и френски

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://carap.ecml.at/Forparents/tabid/2892/language/en-GB/Default.aspx

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта;
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация:

Профил на участниците:

 • Председатели на родителски асоциации
 • Председатели на културни и езикови асоциации
 • Председатели на учителски асоциации (по чужди и майчини езици)
 • Представители на учителски профсъюзи
 • Преподаватели, които се занимават и със извънкласни/извънучилищни дейности
 • Преподаватели, обучаващи учители (по чужди, майчини, национални езици, както и по предмети, преподавани в началния етап, основна и гимназиална образователна степен)
 • Училищни инспектори
 • Образователни експерти

Опит и изискуеми компетенции
Важно е участниците да работят с различни заинтерсовани страни, имащи отношение към обучението по езици.

От участниците се очаква

Преди работния семинар:

Да се запознаят с развитията в областта на езиковото и интеркултурното обучение (информация е публикувана на уебсайта на проекта: http://carap.ecml.at/Forparents/tabid/2892/language/en-GB/Default.aspx

По време на работния семинар:

Да участват активно в дейностите от типа „мозъчни атаки“, в съставянето на документи за по-широко разпространение и в разработването на дейности за включване на родители в плурилингвалното и интеркултурното обучение. Избраните кандидати трябва да се ангажират с участие до края на работния семинар, т.е. да отпътуват не по-рано от 1 май т.г.

След приключване на работния семинар:

Активно да прилагат резултатите от семинара и да насърчават плурилингвалното и интеркултурно обучение в техните държави, въвличайки активно родителите. Да поддържат връзка с екипа по проекта и да предоставят обратна връзка относно хода и успехите/предизвикателствата от дейностите по разпространението на информацията. Да допринасят за събирането и описването на методи за въвличане на родители в процеса.

Целта на работния семинар по проекта е да развие активна мрежа от заинтересовани образователни професионалисти за разпространение на образователни практики за включване на семействата в плурилингвалното и интеркултурното образование. С проекта ще бъдат обучени максимален брой образователни професионалисти в методи на медиация.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“