Информация за плащанията в СЕБРА

Начало » Делегирани бюджети » Информация за плащанията в СЕБРА

Информация за плащанията в СЕБРА на МОН на ниво първостепенна и второстепенна система по дни може да намерите в каледара

В изпълнение на Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. се публикува настоящата ежедневна информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на Министерството на образованието и науката общо и по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане (без Българската академия на науките и държавните висши училища, които са обособени като самостоятелни първостепенни системи).

За държавните общообразователни, специални и професионални училища и гимназии, информацията за ежедневните плащания се публикува по шестразряден код на второстепенната система в СЕБРА - регион.

Обобщената ежедневна информация за Българската академия на науките и за държавните висши училища се публикува от Министерството на финансите. Информацията за плащанията на подведомствените разпоредители на самостоятелните първостепенни системи на Българската академия на науките и на държавните висши училища, включени в СЕБРА се публикува на електронните страници на БАН и на съответните ДВУ.

  Календар  
     
  2021 г.  
Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления:

1. плащания за персонал - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 •  Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
 •  Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 •  Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 •  Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

2. плащания за текуща издръжка - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 10 - Издръжка
 • Код 18 - Други разходи
 • Код 20 - Разходи за лихви
 • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 

3. плащания за капиталови разходи - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

4. трансфери за други бюджети - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

5. плащания в частта на финансирането - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 - Погашения по банкови заеми
 • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
 • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 - Теглене на левове в брой
 • Код 92 - Закупуване на валута в брой
 • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 - Откриване на акредитив
 • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
 • Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
 • Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

6. служебни банкови операции - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“