Политики за стратегическо развитие

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Политики за стратегическо развитие

Дирекция „Политики за стратегическо развитие"

Милена Иванова

директор

тел.: 02 424 11 27
e-mail: [email protected]

Лица за контакти: 
Росица Карасанова, главен експерт, тел.: 02 424 11 25, e-mail: [email protected] 
Теменужка Петкова,главен експерт, тел.: 02 424 11 59, e-mail: [email protected] 


 1. подпомага министъра при планирането и реализирането на държавната политика в областта на образованието и науката;
 2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет;
 3. анализира ефективността от прилагането на държавните образователни стандарти и аргументира необходимостта от актуализацията им;
 4. изработва секторни програми в областта на:
  а) равния достъп до образование;
  б) интеграцията;
  в) информационните и комуникационните технологии;
 5. отговаря за извършването на оценка на въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи;
 6. извършва анализ на:
  а) резултатите от външното оценяване на учениците;
  б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
  в) резултатите от изпълнението на програми и политики;
 7. разработва и въвежда методи за оценка на изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката;
 8. изготвя статистически и финансови анализи и отчети в областта на предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката;
 9. предлага мерки за усъвършенстване на системите на образованието и науката;
 10. анализира политиката на Европейския съюз и предлага въвеждане на европейски практики в областта на образованието и науката;
 11. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“