Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац, април 2013 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

15.04.2013 г. – 17.04.2013 г.

В рамките на проекта: „Signed languages for professional purposes” (PRO-Sign) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 18.01.2013 г. 
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: [email protected].
Работни езици: английски и жестуно /с осигурен превод/

Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/PRO-Sign

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка /CV/;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците:
Преподаватели по жестуно във висши училища и по програми, които водят до придобиването на езикови умения от студентите, съответстващи на ниво В1 и В2 (програми за преводачи).

Изискуем опит и компетенции:

 • 3-5 години опит в преподаването и/ли оценяването степента на владеене на жестуно;
 • Да владеят работните езици по проекта – английски и жестуно, на ниво С1 (четене и слушане) и да могат да се изразяват добре на един от двата езика (изискуемо ниво В1/В2);

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

 • се запознаят подробно с материалите, които ще им бъдат предварително разпратени от членовете на екипа по проекта;
 • се включват активно по време на работния семинар;
 • се запознаят в детайли с документите на Съвета на Европа, имащи отношение към Европейската референтна рамка за чужди езици и жестомимичните езици, преди началото на работния семинар;
 • участват в задачата по проекта да се създадат дескриптори за нивата В1/В2 и С1/С2 за международния жестомимичен език;
 • като участват в разработването на различни методи за оценяване на компетентностите за съответните нива;
 • като изпробват пилотно примерни учебни програми и методи за оценяване в техните страни;
 • като изготвят доклад относно проведеното пилотно проучване за координиращия екип на проекта;
 • осигурят превод на ключовите документи по проекта на националния жестомимичен език, следвайки насоките и препоръките на координиращия проекта екип.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“