Покана за вписване в Националния списък на НИО

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2018 » Покана за вписване в Националния списък на НИО

Отпаднало правно основание за издаване на Наредба № 1 за условията и реда за включване на научноизследователски организации, които могат да приемат чужденци за научна работа

Покана за кандидатстване за вписване в Националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти

Предоставяме на Вашето внимание Наредба № 1 от 12 февруари 2008 г. на Министерството на образованието и науката (Обн. ДВ. бр.21 от 27 февруари 2008 г.) за условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в Националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти, в сила от 27 февруари 2008 г.

Необходимостта от прием на тази Наредба бе свързана с транспонирането в българското законодателство на Директива 2005/71/ЕО на Европейския съвет от 12 октомври 2005 г., относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289 от 3.11.2005 г.). Целта на Директивата е Общността да стане по-привлекателно място за научни работници от целия свят, като се улесни влизането и пребиваването им в страните-членки на ЕС. Тя урежда основно две групи въпроси – относно режима на пребиваване на научните работници от страни извън Европейския съюз и относно научноизследователските организации, които имат право да приемат тези научните работници по реда определен в Директивата.

Разпоредбите на Директива 2005/71/ЕО относно условията за пребиваване на граждани на трети страни за целите на извършване на научни изследвания са въведени в Закона за чужденците в Република България (ДВ. бр.63/ 2007 г.). За транспонирането на Директивата са направени промени и в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци н Република България, регламентиращи условията и реда за издаване на разрешения за пребиваване на научни работници от трети страни, които са сключили споразумения за прием за извършване на научноизследователска дейност с български акредитирани организации.

С горецитираната Наредба се определят условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в Националния списък на научноизследователските организации, които желаят да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета. За първоначалното изготвяне на Националния списък, Наредбата предвижда, в срок до 1 месец от влизането й в сила, научноизследователските организации, които желаят да бъдат включени в него, да подадат в Министерството на образованието и науката заявление по образец.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“