Състезание за най-интересна тестова задача за ДЗИ 2009

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Състезание за най-интересна тестова задача за ДЗИ 2009

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Министерството на образованието и науката обявява състезание за най-интересна тестова задача за държавните зрелостни изпити по:

 • чужди езици – английски, немски, френски, испански, италиански, руски 
 • математика 
 • история и цивилизация 
 • география и икономика 
 • предметен цикъл „философия” 
 • физика и астрономия 
 • химия и опазване на околната среда 
 • биология и здравно образование

Състезанието е за всеки учебен предмет и предметен цикъл „Философия” поотделно.

В състезанието може да участват ученици от IX до XII клас.
Състезанието се провежда от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
Краен срок за подаване на тестовите задачи е 15 февруари 2009 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОН. 

Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:

 • да са в съответствие с учебното съдържание и с оценяваните компетентности, посочени в учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит;
 • да следват модела на тестови задачи от примерния изпитен вариант и от пробния държавен зрелостен изпит за съответния учебен предмет и предметен цикъл (учебно-изпитната програма, примерен тест и тест от пробния държавен зрелостен изпит на всеки учебен предмет и предметен цикъл са публикувани на интернет страницата на МОН); 
 • да са ясно формулирани; 
 • да не съдържат фактологични грешки.

Участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана. Ако е заимствана, следва да посочат източника.

Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите:
1. За задачите с посочени възможности за отговор: 

 • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г)
 • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.

Пример:
6. Първата българска фабрика е открита в:
А) София
Б) Габрово
+В) Сливен
Г) Казанлък

2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.

Пример:
3. Иван написал на картончета цифрите от 1 до 9 по следния начин: цифрата 1 на две картончета, цифрата 2 на три картончета, цифрата 3 на четири картончета и т.н. След това сложил картончетата в кутия. Вероятността на първото произволно изтеглено картонче да има нечетна цифра е .........................................
Отговор: 5/9

3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви.

Пример:
14. Кое от посочените вещества НЕ е химично съединение?
А) озон
Б) белтък
В) син камък
Г) сода за хляб

4. Задачите, които са придружени от схеми, графики, карти, илюстрации и т.н., да дават възможност за лесен достъп до илюстративния материал.

5. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf

Задачите ще бъдат оценявани от отделни комисии по всеки учебен предмет и предметен цикъл според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в състезанието се съгласяват тестовите задачи да бъдат използвани от МОН за целите на съответния държавен зрелостен изпит.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: [email protected],
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес: 
Дирекция „Политика в общото образование”, 
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 462 – Любка Алипиева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“