Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 година

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 година

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова,

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2011 / 2012 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Комратския държавен университет, гр. Комрат, Република Молдова;
 2. Преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет, гр. Тараклия, Република Молдова;
 4. Преподавател-методик по български език и литература, гр. Тараклия, Република Молдова;
 5. Преподавател по български народни танци в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 6. Преподавател по акордеон и корепетитор в Музикалния колеж, с. Твърдица, Република Молдова;
 7. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей в гр. Букурещ, Румъния;
 8. Преподавател по българска народна хореография в Музикалното училище в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна;
 9. Преподавател по акордеон и един български народен инструмент в СОУ №1 и в Музикалното училище в гр. Приморск и в Музикалното училище в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна;
 10. Преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия, Одеска област, Украйна;
 11. Преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия и методист по български език и литература, Одеска област, Украйна.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” за специалността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по история и български език и литература през последните три години да са на трудов договор в български висши или средни училища или научни работници от Българската академия на науките;
 • Кандидатите за преподавателите по български народни инструменти и народни танци могат да бъдат музиканти и хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и български народни инструменти да имат най-малко три години стаж в областта на системата на образованието, науката или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

За преподавател по български език и литература в Комратския държавен университет, гр. Комрат, Република Молдова:
 -    Да осъществява методическа дейност в района;
 -    С предимство се ползват кандидатите с научна степен.

За преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж, с. Твърдица, Република Молдова:
 -    С предимство се ползват кандидатите, които имат професионален опит, като диригенти на оркестър.

За преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет, гр. Тараклия, Република Молдова:
 -    С предимство се ползват кандидатите, които имат научна степен.

За преподавател по българска народна хореография в Музикално училище в гр. Бердянск и в Музикално училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна:
 -    Да има опит в работата с деца и възрастни;
 -    Да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
 -    Да може да работи без корепетитор.

За преподавател по акордеон и един български народен инструмент (гайда, гъдулка, тамбура и кавал) в СОУ № 1 в гр. Бердянск и в Музикалното училище в гр. Приморск, Запорожка област, Украйна:
 -    Да има опит в работата с деца и възрастни;
 -    Да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
 -    С предимство се ползват кандидатите, които могат да свирят на два народни музикални инструмента.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 15 април 2011 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Копие от трудова книжка;
 3. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 4. Копие от диплома за висше образование;
 5. Подробна автобиография;
 6. Актуална снимка;
 7. Списък на публикации (ако има такива);
 8. Личен формуляр (образец) за участие в конкурса – може да се получи от деловодството или да се изтегли (виж по-долу)

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2а, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. Допуснатите до събеседване кандидати, ще бъдат уведомени на посочените от тях координати за връзка - телефонни номера или електронни адреси. На недопуснатите кандидати съображенията за отказа се съобщават писмено. Класираните кандидати се считат за окончателно избрани след потвърждение от приемащата страна.

Събеседването ще се проведе в Министерството на образованието, младежта и науката, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за деня и часа на провеждане.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Забележка: При нередовни и непълни документи кандидатът не се допуска до участие в конкурса. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на ПМС № 103/1993 г., ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

За повече информация: Веселина Паунова, МОМН, тел. 9217 748.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“