Модулни обучения за 2011 г. и Европейски семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Модулни обучения за 2011 г. и Европейски семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI

Модулни обучения за 2011 г. и Европейски семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители (фасилитатори или модератори) в модулните обучения за 2011 г., както и по време на Европейските семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI, провеждани в Академията за квалификация на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия

МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Дати на провеждане: 11.10.2011 г. - 14.10.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на дискриминацията”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected]  и [email protected].
Работни език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).
те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. май 2012 г.

Дати на провеждане: 29.11.2011 г. -  02.12.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на насилието в училище”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected] и [email protected].
Работен език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).

  • те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
  • свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. юни 2012 г.

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Curriculum Vitae.

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАРИ В АКАДЕМИЯТА В БАД ВИЛДБАД

02.05.2011 г. -  06.05.2011 г.

Тема: 130-и Европейски семинар, на тема: “Young people’s practices of new media (Web 2.0)”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 21 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected]  и [email protected]
Работен език: английски

06.06.2011 г. -  10.06.2011 г.

Тема: 131-и Европейски семинар, на тема: “Die Integration von Schülerinnen mit sonderpädagogischem Bedarf im gemeinsamen Unterricht”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 31 януари 2011 г., на ел.поща: [email protected], CC: [email protected]  и [email protected]
Работен език: немски

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Curriculum Vitae.

Повече информация относно целите, очакваните резултати, програмата и финансовите условия на самите европейски семинари и модулни обучения на Съвета на Европа, оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/seminars_en.asp.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“