Най-често срещани въпроси и отговори

Начало » Административно обслужване » Най-често срещани въпроси и отговори

С лице към хората

Как се легализират документи за завършено образование и обучение в училище на чужда държава?

Съгласно  НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците завършено образование и обучение в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава, като завършеното образование и обучение в съответното училище на чужда държава се удостоверява и с документ, издаден от компетентен орган, определен като такъв от законовите разпоредби на съответната държава.

Признаването се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образованието, в което следва да бъдат подадени следните документи:

  1. заявление и формуляр по образец;
  2. документ за училищно образование и професионална квалификация;
  3. справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
  4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
  5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
  6. документ за платена държавна такса.

Документите по точки 1, 2, 3, 4 и 6 се подават в оригинал, а документите по точка 5 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа, като при необходимост се представят допълнително и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.

Експертната комисия  извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:

  1. продължителността на обучението;
  2. вида на училището, в което е проведено обучението;
  3. изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
  4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.  

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите. При признаване комисията издава Удостоверение, в което вписва решението си и евентуалните приравнителни изпити, които съответното лице трябва да положи. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“