ПМС и РМС

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС

Решения и постановления на Министерски Съвет

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.) (oбн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година (публ. 05.12.2019 г.)

Решение № 644 от 1 ноември 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 208 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. (публ. 07.11.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

Решение № 587 от 10 октомври 2019 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието (публ. 11.10.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив (обн. - ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) Публикувано на сайта на 02.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година Публикувано на сайта на 07.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
(обн. - ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Публикувано на сайта на 05.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 на МС от 25.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г.) Публикувано на сайта на 01.07.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 на МС от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
(обн. - ДВ, бр. 43 от 31.05.2019 г., в сила от 31.05.2019 г.) Публикувано на сайта на 18.06.2019 г.

Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 132 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 298 от 22 май 2019 г. за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. на 20.01.2020 г.)

РЕШЕНИЕ № 233 от 25 април 2019 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

РЕШЕНИЕ № 241 от 25 април 2019 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019–2020 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(oбн. - ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 208 от 16 април 2019 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
(обн. - ДВ, бр. 23 от 19.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 27.09.2019 г.; доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.) (актуализирано 18.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
(oбн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.;....; изм., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.06.02.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
(обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.;...; изм., бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(oбн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г.; в сила от 01.10.2000 г.;...; изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г.; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., като измененията с ПМС № 9 от 2020 г., влизат в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 12.02.2020 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. - ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет,
отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

РЕШЕНИЕ № 738 от 15 октомври 2018 година за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(Обн. - ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; ... изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст(Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.10.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
(обн. - ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г.; ...; изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) (публ. 13.02.2020 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
(Загл. доп. - ДВ бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.; ...; изм., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ. 12.02.2020)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година
за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година
за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
 

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2012 г.

   • РЕШЕНИЕ № 850 от 12 октомври 2012 година за изменение на РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища
   • РЕШЕНИЕ № 327 от 25 април 2012 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.

РЕШЕНИЕ на Министерския съвет № 96/02.02.2012 г. за приемане на Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2011 г.

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2010 г.

   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
   • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; ...;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2009 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
(обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.) (публ. 18.02.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“