Конкурс за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност в Италия 2012/2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност в Италия 2012/2013 г.

Конкурс за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през учебната 2012/2013 г.

ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ В СОФИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през учебната 2012/2013 година

Правителството на Република Италия предоставя 24 месечни стипендии за обучение,  специализация и научни изследвания на български граждани през учебната 2012/2013 година в изпълнение на действащото двустранно Споразумение за културно, научно и технологично сътрудничество.

Определен брой стипендии ще бъдат отпуснати за студенти от специалността „Италианска филология”, записани поне в трети курс през академичната 2011/2012 г., и за преподаватели по италиански език.

Подборът на кандидатите ще се извърши от смесена българо-италианска комисия и ще включва едновременно изпит за установяване на познанията по италиански език и събеседване за общата култура на кандидатите.

Преподавателите по италиански език, студентите по Италианска филология и притежаващите сертификат за владеене на италиански език (най-малко на ниво В2), издаден от Италианския културен институт в София, се освобождават от изпит по езика.

До 11.06.2012 г. всеки кандидат следва да попълни онлайн молба на интернет-страницата на италианското Министерство на външните работи: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Към момента на ползване на стипендията да са пълнолетни и да не са навършили 35 години (за преподавателите по италиански език ограничението е до 45 години).
 3. Да  владеят  италиански език  до степен, позволя ваща ефективно участие в избраните курсове.
 4. Студентите да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища през учебната 2011/2012 г., да имат успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50 и да са поне в трети курс на обучението си за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.
 5. Кандидатите за обучение в магистърска програма с продължителност от три до девет месеца да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в българско държавно висше училище.
 6. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение, а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до МОМН на български език в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от молбата, изпратена по Интернет до италианското Министерство на външните работи, разпечатана на хартия, с подпис и дата;
 3. Копие от личната карта;
 4. Автобиографична справка на италиански и български език с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 5. Писмо за приемане от италианска академична институция, в което са уточнени продължителността, периодът и работният език на специализацията (не важи за курсовете по италиански език и цивилизация);
 6. Мотивация за кандидатстване;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
 8. Копие на дипломата за висше образование (за докторантите, преподавателите и изследователите);
 9. Две препоръки на италиански и български език от университетски преподаватели в съответната научна област;
 10. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация (за преподавателите и изследователите), а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортните разходи,  разходите за личен багаж и застраховки,  както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 12 юни 2012 г. включително. Допълнителни документи ще бъдат изисквани само от класираните кандидати.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 14 юни 2012 г. от 10,00 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени веднага след събеседването.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОМН: 9217 401, 9217 529 и 9217 631, и на Италианския културен институт: 817 0480.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“