Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА

град София  1000,  бул. „Княз Дондуков”  №  2а

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова,

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2012/2013 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски”, гр. Кишинев, Република Молдова;
 2. Преподавател по българска народна музика и фолклор в СОУ № 1, Гимназия № 1 „Надежда” и Гимназия № 3 „Съзвездие”, гр. Бердянск, Украйна;
 3. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия „Г. С. Раковски”, Одеска област, Украйна;
 4. Преподавател по история на българския народ и български език и литература в Болградската гимназия „Г. С. Раковски”, Одеска област, Украйна;
 5. Преподавател по български език и литература в Украинско-български многопрофилен лицей, гр. Приморск, Украйна;
 6. Преподавател по български фолклор – музика и пеене в с. Дудещи Веки, окръг Тимиш, Румъния.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” за специалността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по история и български език и литература през последните три години да са действащи учители на трудов договор в български средни училища;
 • Кандидатите за преподавателите по български народни инструменти и народни танци могат да бъдат музиканти и хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и български народни инструменти да имат най-малко три години стаж в областта на системата на образованието, науката или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Необходими документи за участие в конкурса:

 В срок до 8 юни 2012 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката:

 1.  Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2.  Копие от трудова книжка;
 3.  Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 4.  Копие от диплома за висше образование;
 5.  Подробна автобиография;
 6.  Актуална снимка;
 7.  Списък на публикации (ако има такива);
 8.  Личен формуляр (образец) за участие в конкурса – може да се получи от Приемната на Министерство на образованието, младежта и науката или да се изтегли ТУК

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от кандидата лице в Приемната на Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2а, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на МОМН - www.mon.bg, в частта конкурси.

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 13 юни, от 10 часа в Министерството на образованието, младежта и науката.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Забележка: При нередовни и непълни документи кандидатът не се допуска до участие в конкурса. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на ПМС № 103/1993 г., ако от завръщането им не са изминали минимум четири години. 

За повече информация: Веселина Паунова, МОМН, тел. 9217 748.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“