ОПАК - специализирано обучение

Начало » Документация » Програми и проекти » ОПАК » ОПАК - специализирано обучение

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение”

Проектът е изцяло насочен към подобряване на професионалната компетентност на служителите от Министерството на образованието и науката и подобряване качеството на тяхната дейност посредством специализирано обучение, необходимо за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните служебни ангажименти. Общата стойност на проекта е в размер на 89 285.00 лева. Стартира на 21 май 2013 г. и е с продължителност 12 месеца.

Основните дейности, с които ще бъде постигната целта на проекта, са свързани с обучения в следните области:

  1. Е-правителство: изграждане, умения
  2. Ефективни комуникации на държавната администрация
  3. Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията
  4. Управленски умения в администрацията
  5. Финансово и стопанско управление
  6. Управление на човешки ресурси
  7. Социални умения

Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.


Състоя се заключителната конференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение“

На 13 май 2014 г. в сградата на Министерство на образованието и науката се състоя заключителната конференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение“, договор № ЦА 12-22-80/21.05.2013 г., финансиран от ОПАК и съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. С това бе отбелязан краят на проекта и отчетени резултатите от неговото изпълнение.

Повече от 100 служители на министерството са повишили своите знания и професионална компетентност по 45 теми в областта на Е-правителство: изграждане, умения, Ефективни комуникации на държавната администрация, Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията, Управленски умения в администрацията, Финансово и стопанско управление, Управление на човешки ресурси и Социални умения, а общият брой на реализираните обучения е 215. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“