ОПАК - чуждоезиково обучение

Начало » Документация » Програми и проекти » ОПАК » ОПАК - чуждоезиково обучение

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение”

Целта на проекта е подобряване езиковата квалификация на служителите на Министерството на образованието и науката, уменията им да общуват и обменят информация на чужд език и с чуждестранни партньори. По този начин се очаква да бъде повишен техния капацитет за ефективно изпълнение на служебните им задължения. Общата стойност на проекта е в размер на 89 900.00 лева. Стартира на 21 май 2013 г. и е с продължителност 12 месеца.

Основните дейности, с които ще бъде постигната целта на проекта, са свързани с обучения, както следва:

  1. Дългосрочни чуждоезикови обучения по английски език;
  2. Дългосрочни чуждоезикови обучения по немски език;
  3. Специализирано чуждоезиково обучение в Института по публична администрация по английски език и френски език.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“