Други

Начало » Документация » Нормативни актове » Други

 

Критерии за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни проекти, финансирани  със средства от държавния бюджет за системата на Министерството на образованието и науката (публ. 18.11.2021 г.)


Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Повече информация


Приходна банкова сметка на МОН за внасяне на такси

БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
I BAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;


Заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“