Архив

Начало » Учебници » Архив

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас

Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците във IІ и в VІ клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2017/2018 година

Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по български език и литература за учениците във ІI и в VІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците във II и в VI клас за учебната 2017/2018 година

Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за IІ клас, на учебници за VІ клас, за VІІІ клас и учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка утвърдени със Заповед №РД09-2668/30.06.2017 г. на министъра на образованието и науката

Приемателно-предавателен протокол за проектите на учебник/учебен комплект


Приложение към заповед № РД09-2669/30.06.2017 г. на министъра на образованието и наука
Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас, проектите на учебници за VI клас, проектите на учебници за VIII клас и проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд за II клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VI клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници по чужд език за VI клас

Списъци с кодовете на проектите на учебници за VIII клас:

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво А2, както следва:

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво В 1.1, както следва:


Обявеното открито заседание за 08.05.2017 г. със Заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, ще се проведе на 09.05.2017 г. в Национален център по информация и документация (НАЦИД), бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
Промяната на датата за откритото заседание се налага поради направеното в края на 2016 година допълнение на чл. 154 от Кодекса на труда.


График на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

Във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 79/2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и с данните за отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт, МОН уточнява, че при определяне на средствата за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година ще се прилагат нормативите на средствата по чл. 3 от Постановление № 79/2016 г. на МС.

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала по образователно направление „Български език и литература“ за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година


Списъци на учебни помагала