Търгове

Начало » Профил на купувача » Търгове

Проведен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от МОН, представляващ  обект – книжарница с галерия и мазе с площ 146,35 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15 - Заповед № РД 09-1504/13.07.2020 г.

(публ. 14.07.2020 г.)

 

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост

(публ. 26.05.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. (  тръжна документация)

Депозитът за участие в търга е в размер на 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС и се внася по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 29.06.2020 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Архив на търгове на Министерството на образованието и науката

Повече

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“