ePort

Начало » Документация » Програми и проекти » ОПАК » ePort

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“ се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стартира на 29.01.2014 г. и е с период на изпълнение 18 месеца.

Основните дейности на проекта включват:

  • Анализ, оценка и структуриране на наличните и необходими административни услуги, предоставяни от МОН по електронен път
  • Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
  • Обучения - Обучение на експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал – минимум 20 експерти от МОН

Реализирането на проекта ще демонстрира един нов подход за достъп на гражданите и бизнеса до предоставяните от държавната администрация електронни услуги, като същевременно чувствително ще ускори административното обслужване и ще допринесе за постигане на по-голяма прозрачност в управлението. Системата ще способства за развитието на електронното правителство в България, ще създаде една по-хармонична и ефективна система на взаимодействие между държава и граждани, и ще облекчи всички участващи по отошение на разходите на средства и време в сравнение с традиционното подаване на хартиени документи в деловодството на ведомството.

Резултатите, които ще бъдат постигнати от изпълнението на проекта, са следните:

  • Повишаване на достъпността на административните услуги
  • Ефективизиране на информационния обмен
  • Изграждане на документен портал към уеб сайта на МОН
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“