Виетнам

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Виетнам

Спогодба за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

обн. - ДВ, бр. 38 от 17.04.2001


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода 2012-2016 година  г.

Подписано в Ханой на 16.04.2012 г., в сила от 15.03.2001 г.

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 10 години.
След този срок нейното действие се подновява автоматично за всеки следващ период от 10 години при условие, че нито една от договарящите страни не уведоми по дипломатически път другата договаряща страна за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на действие на спогодбата.

Това споразумение се сключва за периода 2012-2016 г., като действието му ще се счита за продължено до подписването на ново споразумение.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“