Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование

Начало » Документация » Програми и проекти » ОПАК » Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование

Проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“

 

На 15.10.2014 г. Министерство на образованието и науката подписа договор по Оперативна програма „Административен капацитет" за изпълнение на проект „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - Eлектронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ с продължителност 12 месеца.  Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет" и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на проекта:

- да се създаде общо портфолио на ученика, даващо информация за неговия статус, квалификация и образователни постижения,  като се обезпечи и информационен обмен с външни лица и организации;

- въвеждане на нова електронна административна услуга „Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“ и свързването му с централните системи на електронното управление;

- намаляване на административната тежест, подобряване обслужването на гражданите и бизнеса от страна на МОН като исканата от различни частни, държавни и общински институции информация ще се предоставя служебно по електронен път;

- намаляване  времето за предоставяне на информация за статуса на всеки ученик и броя на изискваните документи от администрациите, касаещи статуса на ученика, неговата квалификация и образование и намаляване значително на необходимостта от хартиени удостоверения.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“