Архив

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив

Проекти на Национални изпитни програми за специалности с втора степен на професионална квалификация от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на
e-mail: [email protected] 

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 30.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление код 622 „Градинарство (паркове и градини)“

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.01.2021 г.)


(публикувано 23.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]; [email protected] 

до 23.12.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проекти на типови учебни планове:

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 13.11.2020 г. до 14.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието (НП „Изграждане на училищна STEM среда“) НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 13.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected] и [email protected]

до 14.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 11.11.2020 г. до 11.12.2020 г. вкл. вкл. обществена консултация по проект на Решение за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“, на e-mail: [email protected]

до 11.12.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

(публ.09.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 582 „Строителство“

(публ. 09.11.2020 г., акт. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 11.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

В проведената в периода от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.01.2021 г.)

(публикувано 09.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на заповеди за изменение и допълнение на учебните програми по "Околен свят" за I и II клас

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на Национални програми за развитие на образованието

В проведената в периода от 03.11.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.11.2020 г.)


(публикувано 03.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани на e-mail:

[email protected]  и  [email protected]

 

до 17.11.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

(публикувано 29.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.kostadino[email protected]

до 30.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирани национални научни програми (ННП)

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

(публикувано 23.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност

(публикувано 20.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 26.11.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ


В проведената в периода от 19.10.2020 г. до 18.11.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.02.2021 г.)


(публикувано 19.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

до 18.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522020 "Електромонтьор", както следва:

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522040 "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", както следва:

(публикувано 16.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 16.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Проекти за допълнение и изменение на учебната програма за общообразователна подготовка за:

(публикувано 13.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите за допълнение и изменение на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализирана Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 01.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 02.11.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 30.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 28.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано 21.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 21.10.2020 включително

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (публ. 21.09.2020 г.)

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г.

В проведената от 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.10.2020 г.)


(публикувано 15.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 15.10.2020 включително

Проект на Решение на МС за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020-2023 година

В проведената в периода от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020 – 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 14.10.2020 г.)


(публ. 11.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебна програма за дневна форма на обучение

Проект на учебна програма по чужд език за XI и XIІ клас

(публикувано 10.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на учебна програма по чужд език  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 08.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.10.2020 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 04.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 05.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 02.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.10.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.09.2020 включително

Проект на учебна програма за обща професионална подготовка

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 28.09.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 26.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.09.2020 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проекти на учебни модули за професия 5250905 "Авиационен техник"

(публ. 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.09.2020 включително

Проект на учебен план за специалност

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 275 на МС от 23 април 2020 г.

В проведената в периода от 19.08.2020 г. до 18.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.09.2020 г.)


(публикувано 19.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 18.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 16.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 16.09.2020 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за обща, отраслова и специфична професионална подготовка за специалност

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 13.08.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 17.09.2020 г.)


(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

(публикувано 12.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected] 

до 11.09.2020 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година

(публикувано 11.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]  

до 10.09.2020 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на МС

Проект на типов учебен план за професионално образование

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 07.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.09.2020 включително

Проект на Закон за българския жестов език

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.09.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за ученици по допълнителен държавен план-прием

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 04.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 04.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 03.09.2020 включително

Проект на заповед за осигуряване на обучението на учениците, които изучават арабски език, китайски език, корейски език, японски език като чужд език

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалности:

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалности

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни планове по специалност 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

(публикувано 30.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалност 5220106/ 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника", професия 522010/522020 "Електротехник/Електромонтьор"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по професионално направление 522 "Електротехника и енергетика", професия 522010 "Електротехник", Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5210120 „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ от професия код 521010 „Машинен техник“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5440501 „Маркшайдерство“ от професия код 544050 „Маркшайдер“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни планове и учебни програми за професионална подготовка по специалност код 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ от професия код 544010 „Минен техник“.

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление 481 "Компютърни науки"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни планове за професионално направление код 621 Растениевъдство и животновъдство

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове и на учебни програми

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на заповеди за учебната 2020 – 2021 година

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

(публикувано 25.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проект на заповед

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2020 включително

Типови учебни планове

(публикувано 23.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, професия: код 215060 „Каменоделец”

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.08.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

В проведената в периода от 21.07.2020 г. – 20.08.2020 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.09.2020 г.) 


(публ. 21.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към – Калин Мутавчиев, гл. експерт в дирекция „Наука“, на електронен адрес: [email protected]

 

 

до 20.08.2020 включително

Проект на учебни програми за професонално направление 522 "Електротехника и енергетика"

Проекти на учебни програми за:

(публикувано 17.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалности

(публикувано 17.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за:

(публикувано 14.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за професионално образование

(публикувано 13.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на заповед

(публикувано 09.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 10.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за:

(публикувано 08.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.08.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

Проект на учебна програма

(публ. 06.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.08.2020 включително

Проект на Наредба за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката

(публ. 06.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 05.08.2020 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия:

В проведената в периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.вкл. обществена консултация по шест проекта на Наредби за придобиване на квалификация по професии НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.08.2020 г.)


(публ. 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(публикувано 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(публикувано 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 2030 г.

(публ. 18.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.07.2020 включително

Проект на Национална програма за развитие „България 2030“

(публ. 15.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална програма за развитие „България 2030“ могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]; [email protected] и [email protected] 

до 25.06.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

Проект на Заповед

(публикувано 05.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 06.07.2020 включително

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности от регулираната професия “Инженер в инвестиционното проектиране”и в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалности от регулираната професия “Инженер в инвестиционното проектиране”) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 05.06.2020 г.)


 (публикувано 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 27.05.2020 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по:

(публ. 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация““ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2020 включително

Решение на Министерския съвет

(публ. 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail:  [email protected] 

до 27.05.2020 включително

Проекти на Заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебни предмети за профилирана подготовка

(публ. 24.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 25.05.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности:

(публ. 14.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.05.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности:

(публ. 10.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.05.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 10.04.2020 г. до 11.05.2020 г. вкл. обществена консултация по проект нна Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 15.05.2020 г.) 


(публ. 10.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 11.05.2020 включително

Проект на Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит

(публ. 07.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.05.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 02.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.05.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит

(публ. 01.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.05.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 31.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности от професии от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

(публикувано 30.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на [email protected] 

до 29.04.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 25.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail; [email protected] 

до 24.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за професии и специалност от професия:

Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалност:

от професия код 6230604 „Работник в горското стопанство“ от професионално направление код 623 „Горско стопанство“

(публикувано 19.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 20.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности:

(публикувано 19.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]n.bg

до 20.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалност :

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности:

от професия код 621120 „Работник в животновъдството” от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство”.

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности

от професия код 621110 „Работник в растениевъдството“ от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство”(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности

от професия код 543090 „Работник в дървообработването“ от професионално направление код 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“.

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

(публикувано 16.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 15.04.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Решение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“

В проведената в периода от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 15.04.2020 г.)


(публикувано 11.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

 

до 10.04.2020 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професиите 522010 „Електротехник“ и 522020 „Електромонтьор“ от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 09.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.04.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“

В проведената в периода от 09.03.2020 г. до 08.04.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.04.2020 г.) 


(публикувано 09.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 08.04.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 06.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 06.04.2020 включително

Проекти на учебни планове за професионално образование за специалности от професионално направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публикувано 04.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 03.04.2020 включително

Проект на РМС за одобряване на Споразумение

В проведената от 02.03.2020 г. до 01.04.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба в областта на висшето образование за периода 2020-2023 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.10.2020 г.)


(публикувано на 02.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 01.04.2020 включително

Проект на РМС за одобрява национални програми за развитие на образованието 2020

(публикувано на 27.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 09.04.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 27.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 30.03.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 26.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 27.03.2020 включително

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

(публикувано 24.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 23.04.2020 включително

Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в V, VIII и XI клас

(публикувано 19.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 20.03.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за специфична професионална подготовка

Проект на учебна програма по учебния предмет чужд език - португалски език, за постигане на ниво В1.1

(публикувано 13.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  

до 16.03.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 11.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.03.2020 включително

Проекти на учебни програми от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 03.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2020 включително

Проект на Национален план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри за 2020 година

(публикувано на 31.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална стратегия могат да бъдат изпращани към дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 02.03.2020 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

В проведената в периода от 30.01.2020 г. до 02.03.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 05.03.2020 г.)


(публикувано на 30.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

 

до 02.03.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В проведената в периода от 20.01.2020 г. до 19.02.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.02.2020 г.) 


(публикувано на 20.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 19.02.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Удостоверение за проведено обучение за наставник при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа

(публикувано 17.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.02.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебна програма

(публикувано 30.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.01.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт и хореография за прием в VIII клас ...

(публикувано 20.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  

до 20.01.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт и хореография за прием в XI клас ...

(публикувано 20.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.01.2020 включително

Проект на Заповед

(публикувано 17.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

 

до 16.01.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език – руски език

(публикувано 11.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 10.01.2020 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 11.12.2019 г. до 10.01.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Социален асистент“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.01.2020 г.)


(публикувано 11.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.01.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация

Проекти на учебни програми

(публикувано на 09.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.01.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано на 04.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 03.01.2020 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за ученици с увреден слух

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор”

В проведената в периода от 26.11.2019 г. до 27.12.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 31.12.2019 г.)


(публикувано 26.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 27.12.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

(публикувано 14.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

до 16.12.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка по специалност „Телекомуникационни системи“ и по специалност „Оптически комуникационни системи“

(публикувано 12.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.12.2019 включително

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 30.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 30.10.2019 г. до 29.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 103 от 1993 г.; ПМС № 90 от 2000 г.; Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България; ПМС № 44 от 2019 г. ) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.01.2020 г.)


(публикувано 30.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“

(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2019 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 29.10.2019 г. до 28.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Модист“ и проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.11.2019 г.)


(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.11.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за дневна форма на обучение и за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за специалностите:

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалностите:

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерски съвет

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.11.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за Националния институт по метеорология и хидрология

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 27.11.2019 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проектите на Наредби за придобиване на квалификация по професия НЕ са постъпили бележки и предложения с изключение на проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Офис-мениджър“. (публ. 28.11.2019 г.)


(публикувано 18.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 17.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 18.11.2019 включително

Проекта на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитени детски градини и училища

В проведената в периода от 16.10.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитени детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.11.2019 г.)


(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища

В проведената в периода от 16.10.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.11.2019 г.)


(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка по професия „Електротехник“ и по професия „Електромонтьор“

(публикувано 15.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 14.11.2019 включително

Проект на РМС за одобряване на Споразумение за сътрудничество между Република България и Държавата Катар

В проведената в периода от 11.10.2019 г. до 11.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ.16.12.2019 г.)


(публикувано на 11.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 11.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

В проведената в периода от 08.10.2019 г. до 07.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с ПМС № 36 от 2018 г. не са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.11.2019 г.)


(публикувано на 08.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към Анелия Андреева – директор на НИО, e-mail: [email protected] 

до 07.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 521 Машиностроене, металообработване и металургия

(публикувано 26.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2019 включително

Проекти на типови учебни планове и проекти на учебни програми за дневна форма на обучение и за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(публикувано 25.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.10.2019 включително

Проект на Решение за одобряванe на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

В проведената в периода от 24.09.2019 г. до 24.10.2019 г. обществена консултация по проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република  Виетнам  за периода  2019 – 2023 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.10.2019 г.)


(Публикувано 24.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 24.10.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 20.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.10.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 19.09.2019 г.)
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година ще намерите на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите:
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-19092019/ 

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към отговорната дирекция

до 21.10.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализирана стратегическа рамка на секторната политика за ПОО за периода 2019-2021 г.

Проекти на учебни програми

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.10.2019 включително

Проект на учебнa програмa

(публикувано 16.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.10.2019 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професия 522020 „Електромонтьор“

(публикувано 13.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.10.2019 включително

Проект на Национална изпитна програма

Проекти на учебни програми за професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано 11.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.10.2019 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НАЦИД

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

Проект на типов учебен план

(публикувано 10.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.10.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 05.09.2019 г. до 07.10.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на Оперативната програма НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.01.2020 г.) 


(публикувано 05.09.2019 г.)
За бележки и коментари могат да бъдат изпращани към Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на e-mail:  [email protected]  

до 07.10.2019 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 04.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.10.2019 включително

Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по учебния предмет чужд език

(публикувано на 30.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2019 включително

Проекти на учебни програми по учебния предмет чужд език – хърватски език

(публикувано на 27.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани на на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано на 27.08.2019 г.) 
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

до 26.09.2019 включително

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Проекти на типови учебни планове за професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 19.09.2019 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Проекти на учебни програми за специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“

(публикувано на 20.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебните програми по чужд език – японски език

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година

(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

В проведената в периода от 13.08.2019 г. до 12.09.2019 г. обществена консултация по проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 14 март 2019 г.  за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 13.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища

Проект на инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

Проекти на учебни програми по професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

(публикувано на 07.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 06.09.2019 включително

Проекти на учебни планове за професионални направления

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за професия:

(публикувано на 05.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.09.2019 включително

Проект на типови учебени планове по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” от професионално направление код 582 „Строителство”

Проект на учебен план за специалност Електронна търговия - дуална форма на обучение с разширено изучаване на чужд език

(публикувано на 02.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано на 02.08.2019 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проекти на учебни планове и учебни програми програми по професионални направления:

(публикувано на 01.08.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и  програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2019 включително

Проекти на учебни програми за професии:

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти“

(публикувано на 31.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебна програма по учебния предмет чужд език – корейски език

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване

(публикувано на 30.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни планове за професия „Асистент на лекар по дентална медицина”

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]   

до 29.08.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления:

(публикувано на 29.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 30.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 26.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 23.08.2019 включително

Проекти на учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух

(публикувано на 24.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 23.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2019 – 2020 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповедите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2018 – 2019 година

(публикувано на 23.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 22.08.2019 включително

Проекти по професионално направление

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Типови учебни планонве за специалност код 3410201 „Продавач - консултант“

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език иврит

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки и предложения по проектите на учебните програми по учебния предмет  чужд език иврит за  I -  VII класове, за ниво А1, за ниво А2, за ниво В1 и за ниво В 2.1 и по проекта на заповедта за тяхното утвърждаване могат да се изпращат към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на електронен адрес: [email protected]

до 19.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 18.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2019 включително

Проект на учебна програма за обучение чрез работа

(публикувано на 16.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

В проведената в периода от 12.07.2019 г. до 12.08.2019 г. обществена консултация по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 2 за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години не са постъпили бележки и предложения.


(публикувано на 12.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления:

(публикувано на 11.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2019 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професионални направления:

Проекти на учебни програми и типови учебни планове

Проект на Заповед

(публикувано на 08.07.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 07.08.2019 включително

Проект на Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив

В проведената в периода от 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. обществена консултация относно проект на постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: [email protected]  

до 05.08.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 25.07.2019 включително

Проект на Решение на МС

В проведената в периода от 17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 година, не са постъпили предложения или други бележки.


Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 17.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Проект на Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация по проект на РМС за допълнение на Решение № 233 на МС от 25 април 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 17.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

В проведената в периода от 13.06.2019 г. до 15.07.2019 г. обществена консултация относно проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България на интернет страницата на МОН, не са постъпили предложения или други бележки 


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

В проведената в периода от 10.06.2019 г. до 10.07.2019 г. обществена консултация по проекта на актуализирания План за 2018-2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013- 2020) не са постъпили бележки и предложения. (публикувано на 18.07.2019 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 10.07.2019 включително

Проекти на адаптирани учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за VIII – XІІ клас за обучението, организирано в чужбина

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 24.06.2019 включително

Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2019 включително

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2019 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях:

В проведените обществени консултация по останалите 6 проекта на Наредби за придобиване на квалификация по професия не са постъпили бележки и предложения.


Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.05.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Проект на изменение и допълнение на учебната документация

(публикувано 29.03.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: [email protected] 

до 01.05.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 26.04.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019 - 2020 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 22.04.2019 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в 6 (шест) неспециализирани училища с национално значение

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]  

до 22.04.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „проф. Асен Златаров“ - Бургас

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество

В проведената в периода от 11.03.2019 г. до 10.04.2019 г. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2019-2021 г. не са постъпили бележки и предложения.


Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет:

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2019 включително

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием

Проект на заповед за утвърждаване на Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно приложението

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет за профилирана подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 07.03.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на националните програми за развитие на образованието за 2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Политики за стратегическо развитие" на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 31.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 21.01.2019 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 328 на МС от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проект на Решение

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 09.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  

до 04.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет * могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

* Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Постановление № 162 на МС от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)

до 07.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на висше училище

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проекти на програми за обучение по професиите от професионално направление 481 Компютърни науки

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected]  

до 12.12.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 10.12.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.12.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.12.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка и за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани за всяка от наредбите съответно на e-mail:
[email protected]; (за Наредбата за приобщаващото образование)
[email protected] (за  Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
и [email protected] (за Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“)

до 28.11.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]  

до 23.11.2018 включително

Проект на заповед

Проекти на учебни програми за професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 14.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училище

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях

В проведената в периода от 08.10.2018 г. до 07.11.2018 г. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публикувано 01.08.2019 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление „Спорт“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени учебни планове през 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Проект на учебна програма за професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 22.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 22.10.2018 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професия с код 582010 „Строителен техник” от професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 18.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления: код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 14.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение) по специалност 5220306 „Газова техника“ от професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“, разработени от екипа по проект „ДОМИНО“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 12.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 10.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професиите „Фризьор“ и „Маникюрист-перикюрист“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 05.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 03.10.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към ИА ОП НОИР на e-mail: [email protected]

до 30.09.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по учебни предмети за XI, за XII клас и за нива В1.1 и В2.1.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected]

до 24.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност от професионално направление код 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професионално напрвление код 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност 5810101 „Геодезия“, професия 581010 „Геодезист“, професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап по професии от професонално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018-2021 г.

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направление „Хранителни технологии”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.09.2018 включително

Проекти на програми за обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП)

Бележки, становища и предложения по проектите на Програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe 621 Растениевъдство и животновъдство

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 12.09.2018 включително

Решение на МС за одобряване на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на типови учебни планове и програми за направления 840 и 525

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на учебна програма от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки,  становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни програми и типови учебни планове за обучение по специалности от професионално направление код 762 „Социална работа и консултиране“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 05.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по професия код 521070 „Техник-металург“ от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности и професии от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове по специалност в направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по специалности от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии и мотиви към тях:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления: