МОН СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Начало » Последни публикации

24.01.2015

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви на базата на предложения от висши училища, научни организации и представители на академичната общност законопроект за актуализиране и усъвършенстване на определени разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Предлаганите промени не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия ЗРАСРБ и Закона за висшето образование. Основната цел на предложенията е да подобрят условията за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. 

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България, както и мотивите към него може да видите тук:

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6845   

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6844

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат отправяни към Яна Йотова, дирекция „Висше образование” на e-mail:  [email protected] или на  тел. 02/9217 641  до 07.02.2015 г. включително. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“