ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В МОН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 3 И 4 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013

Начало » Последни публикации

13.03.2015

През програмния период  2007-2013 г. Министерство на образованието и науката е междинно звено по управлението на приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

 В различните процедури за предоставяне на финансова помощ по оси 3 и 4 на ОП РЧР са взели участие всички училища и висши училища в България. Постигнатите резултати сочат, че:

  • Над 140 000 ученици са участвали в извънкласни дейности и мерки за превенция на ранното отпадане от училище;
  •  В проектите за ученически и студентски практики са били обхванати общо 125 644 младежи; 
  • С цел да се постигне по-високо качество на образованието общо 30 336 учители и възпитатели, включително от детски градини, са преминали курсове по квалификация;
  •  141 219 лица са участвали в мерки, насочени към интеграция и превенция на ранното отпадане от училище;
  •   15 295 възрастни са завършили програми за ограмотяване;
  •  2204 докторанти и млади учени са завършили програми за развитие на научния потенциал.         

В резултат от дейността на МОН, като междинно звено през предходния програмен период, са изведени следните добри практики:

  • Беше разработена и успешно стартирана Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg);
  • Бяха създадени 28 центъра в цялата страна за кариерно ориентиране в училищното образование (http://orientirane.mon.bg/development);
  • За първи път по програма на МОН за подбор на проекти беше въведено кандидатстване изцяло по електронен път;
  • Намалена е административната тежест за училищата, участващи в проекти.

Устойчивостта на успешните мерки по ОП РЧР ще бъде гарантирана чрез изпълнението на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която през новия програмен период 2014 – 2020 г. ще надгради постигнатите резултати.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“