ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В МОН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 3 И 4 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013

Начало » Последни публикации

13.03.2015

През програмния период  2007-2013 г. Министерство на образованието и науката е междинно звено по управлението на приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

 В различните процедури за предоставяне на финансова помощ по оси 3 и 4 на ОП РЧР са взели участие всички училища и висши училища в България. Постигнатите резултати сочат, че:

  • Над 140 000 ученици са участвали в извънкласни дейности и мерки за превенция на ранното отпадане от училище;
  •  В проектите за ученически и студентски практики са били обхванати общо 125 644 младежи; 
  • С цел да се постигне по-високо качество на образованието общо 30 336 учители и възпитатели, включително от детски градини, са преминали курсове по квалификация;
  •  141 219 лица са участвали в мерки, насочени към интеграция и превенция на ранното отпадане от училище;
  •   15 295 възрастни са завършили програми за ограмотяване;
  •  2204 докторанти и млади учени са завършили програми за развитие на научния потенциал.         

В резултат от дейността на МОН, като междинно звено през предходния програмен период, са изведени следните добри практики:

  • Беше разработена и успешно стартирана Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg);
  • Бяха създадени 28 центъра в цялата страна за кариерно ориентиране в училищното образование (http://orientirane.mon.bg/development);
  • За първи път по програма на МОН за подбор на проекти беше въведено кандидатстване изцяло по електронен път;
  • Намалена е административната тежест за училищата, участващи в проекти.

Устойчивостта на успешните мерки по ОП РЧР ще бъде гарантирана чрез изпълнението на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която през новия програмен период 2014 – 2020 г. ще надгради постигнатите резултати.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“