КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ УТВЪРДИ ОСЕМ ОПЕРАЦИИ, КОИТО ЩЕ СТАРТИРАТ ДО КРАЯ НА 2015 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

28.05.2015

На второто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 26 и 27 май 2015 г. в София, бяха разгледани  и одобрени критерии за избор на осем операции на обща стойност 266 млн. лв., които ще стартират до края на годината.

 

Операциите са в рамките на Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“  и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР.

140 млн. лева ще бъдат инвестирани за развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, както и 7,5 млн. лева за системата за кариерно ориентиране в училищното образование.

В сферата на висшето образование за периода до 2017 година ще бъдат инвестирани 37 млн. лева за студентски практики в реална работна среда, 26 млн. лева за допълнителни стипендии за студенти, които се обучават в приоритетни специалности, както и ще продължи поддържането и усъвършенстването на разработената рейтингова система на висшите училища в България.

Комитетът за наблюдение подкрепи и старта на операции на стойност 17.5 млн. лв. за включващо обучение на деца със специални образователни потребности, както и две процедури за конкурентен подбор на проекти на обща стойност 35 млн. лв. за подкрепа на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и от семейства на бежанци.

В рамките на заседанието се проведе предварително обсъждане на  мерките в сферата на научните изследвания и развойната дейност, които ще бъдат подкрепени по оперативната програма през новия програмен период.

“В процеса на нашата работа ние спазихме принципа за провеждане на широка обществена дискусия по представената проблематика с всички заинтересовани страни в рамките на трите тематични работни групи, подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“, както и на ниво преговорен процес с представители на Европейската комисия. В нея се включиха не само експерти по образование и наука, но и представители на студентските, докторантските и младежките организации, както и водещи представители на професионалните гилдии и сдружения. Тяхната конструктивна подкрепа беше по достойнство оценена в процеса на общата ни работа, за което бих искал специално да им благодаря днес“, каза при откриването на заседанието министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

Благодарност към екипа на Управляващия орган на Програмата изрази г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той поздрави и ръководния екип на МОН за успеха при преговорите и одобряването на оперативната програма, чието създаване е резултат от месеци интензивна съвместна работа между преговорните екипи на Европейската комисия и Министерството на образованието и науката. Г-н Сесилио изтъкна уникалността на ОП НОИР, която е единствена по рода си мултифондова програма, финансирана едновременно от Европейския социален фонд и Европейския регионален фонд. Приветствие към членовете на Комитета за наблюдение отправи и

г-н Франсоа Галага от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

В следващите месеци се очаква Управляващият орган на ОП НОИР да изготви и утвърди насоки за кандидатстване по всички осем одобрени операции и да завърши подготовката на критериите за две от операциите в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“