МОН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV И В VII КЛАС

Начало » Последни публикации

04.06.2015

 „За наша радост екипът на Министерството на образованието и науката и тази година може да сподели добрия резултат от НВО в IV клас и в същото време – огорчението си, че тази година НВО в VII клас не е в очакваните от нас добри постижения на учениците“, заяви г-жа Кастрева в началото на пресконференцията.

Резултатите от НВО в IV клас тази година са съизмерими с предходните години. Наблюдава се устойчива тенденция за повишаване на резултатите по български език и литература (БЕЛ) и по математика.

Г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН представи пред журналистите статистически данни за резултатите от националните външни оценявания в IV клас. От тях става ясно, че повече от 95% от учениците, подлежащи на НВО, са се явили на съответните изпити.

 В 17 региона има повишаване на средния тестов бал в сравнение с предходната година, като най-високи са постиженията в Смолян - 85.10%, Перник – 79.55%, Благоевград – 79.35% и София-град – 78.30%, а най-ниски са в Добрич – 68.55%, Шумен – 69.05% и Сливен – 69.60%.

Най-значимо повишаване на резултатите има в Плевен и Разград, а най-значимо понижаване - във Варна и Видин.

Анализът показва, че учениците са отговаряли на всички въпроси с изключение на тези, в които се изисква да бъдат посочени свободни отговори. Най-добре са се справили  със задачите за извличане на информация от текст.  Изтъкна се недостатъчната работа с учениците върху изграждане на умения за самостоятелно писмено изразяване и аргументиране на теза в началните класове. НВО покрива целия етап на началното образование и целта е да измери доколко се постигат стандартите, които са заложени в учебното съдържание.

Резултатите от НВО в VII клас тази година също са съизмерими с предходните години. Няма регион, който е с по-високи резултати спрямо миналата година, но като цяло резултатите са по-ниски в сравнение с предходната година. По-нисък е и процентът постижимост на випуска в VII клас в сравнение с постигнатите резултати, когато випускът е бил в IV клас.

Средният брой точки по региони показва, че най-добре представили се региони са: София-град, Смолян, Варна, Благоевград, а най-голямо изоставане има във Велико Търново, Видин и Разград.

На НВО по БЕЛ са се явили 54 580 ученици, а по математика – 54 305.

Учениците, които са решавали и допълнителния модул, са показали следните резултати: максимален брой 100 т. по БЕЛ – 9 ученици, а по математика -  10. Общо отличниците по БЕЛ са 2 442, а по математика – 1 240. Слаби оценки по БЕЛ са получили 994 ученици, а по математика - 2 054.

Стана ясно, че от явилите се 54 305 ученици на НВО модул I по допълнителния модул по математика са работили 29 770.

Средният резултат от двата модула по БЕЛ е 58,68 т. (от 100), което е равно на добър – много добър, а по математика: 45,73 т. (от 100), което е равно на добър.

Тъй като на пресконференцията  бяха изнесени предварителни наблюдения от националното външно оценяване в VII клас, след задълбочен и цялостен анализ на тези резултати на различни равнища – национално, регионално и училищно, ще бъдат набелязани и мерки за преодоляване на слабостите.

„Голям процент от учениците се отказват от допълнителния модул. Това е тревожно - заяви г-жа Кастрева - защото в тази възраст те се отказват от състезание, отказват да се борят и големият процент двойки по математика показва липсата на мотивация, на доверие в себе си“. Тя призова да се работи върху засилване на връзката учители - родители, тъй като те са партньори в един процес, който трябва да доведе до повишаване мотивацията на учениците.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“