ЗА ТРИ УЧЕБНИ ГОДИНИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЛИЗО 80 000 000 ЛВ.

Начало » Последни публикации

04.06.2015

ЗА НОВАТА ФАЗА НА  ПРОЕКТА ЗА ДВЕ УЧЕБНИ ГОДИНИ СА ПРЕДВИДЕНИ 26 000 000 ЛВ.

По линия на проект „Студентски стипендии“ за 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 учебни години са изплатени близо 80 000 000 лева. Това обяви на пресконференция Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката и ръководител на проекта.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.

„Екипът на проекта се стремеше да гарантира справедливост и равен достъп и да създава възможности за студентите, които са в затруднено положение, да се възползват от този проект“, коментира г-жа Фъртунова. Тя добави, че: „Проектът съдейства и за повишаване броя на хората с висше образование  във възрастовата група между 30 и 34 години за постигане на целта до 2020 г. този процент да бъде 36. При обявяването на този процент преди две години, бяха достигнати 27,9 процента. Сега Националният статистически институт отчита, че броят на хората в тази възрастова група вече е над 29 процента“, уточни г-жа Фъртунова.

Бе изтъкнато, че чрез изпълнението на този проект се допълва съществуващата в България система за предоставяне на студентски стипендии с използване на финансиране от Европейския социален фонд. Постига се и целта за надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати“ 2008-2010 г. и BG051PO001-4.2.04 “Студентски стипендии и награди“ 2010-201 г. Младите хора се насърчават да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция. Създават се по-добри условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.

На журналистите бяха предоставени сравнителни показатели за предоставените по проекта финансови средства и други данни.

Г-жа Фъртунова представи резултати за цялостното изпълнение на последната трета фаза на проекта, обхващаща три учебни години. „Почти нямаме класирани студенти, които да са със среден успех под 5,00“ – с удовлетворение отбеляза тя.

Анкета показва, че студентите използват предоставените им стипендии за заплащане на такси, за наем за общежитие или квартира, за попълване на други социални липси и лични потребности, но и не малък дял инвестират получените пари в чуждоезикова подготовка за допълване на образованието.

Бе изказано удовлетворение от отличната работа на екипа, осъществил досегашните три фази по проекта, и отличното партньорството с висшите училища в страната.

Г-н Иван Модев – главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“, запозна представителите на медиите с предстоящото изпълнение на проект „Студентски стипендии“ с нова фаза, който ще се изпълнява по линия на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014 – 2020 г.

Директен бенефициент ще бъде Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Висше образование“. Продължителността на новата първа фаза ще бъде две учебни години – 2015/2016 и 2016/2017  година. Предвидено е общата стойност за осъществяване на проекта да бъде 26 000 000 лв., като отново партньори на МОН ще бъдат всички 51 висши училища в България, създадени по реда на Закона за висшето образование.

„Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъде ключов инструмент, с който България ще се стреми да постигне целите по програма „Европа 2020“ – каза в началото на  встъплението си г-н Модев. Той добави: „Миналата седмица имаше първо официално заседание на Комитета за наблюдение на програмата. На това заседание бе взето решение и за одобрение на критерии за нова операция по проект „Студентски стипендии“. „Ние мобилизираме средства от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд (ЕСФ), който ще подпомага Приоритетна ос 2, където попада и новия проект „Европейски стипендии“. ЕСФ е един от ключовите инструменти, с които парите на европейската солидарност трябва да стигнат и до отделния европейски гражданин. Това е нова илюстрация за ефекта от помощта, която получаваме като страна членка на Европейския съюз“ – коментира г-н Модев. Той благодари на екипа за изключително професионалната и ефективната работа по изпълнение на този проект и изрази задоволство, че не е било трудно европейските партньори да бъдат убедени, че има смисъл проектът да продължи.

ОП НОИР предвижда подкрепа на студентите с два вида стипендии:

- Предоставяне на студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и приоритетни сфери и политики на ЕСФ (за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти);

- Предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Размерът на стипендиите за всички представители на целевата група по новата операция ще бъде в размер съгласно нормативите, определени в националното законодателство.

По приоритетни специалности ще получат стипендии 20 000 студенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“