МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

28.06.2015

На 26 юни 2015 г. по време на двудневен семинар, организиран от Министерството на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот, обяви стартирането на електронна платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Въвеждането на платформата цели да осигури пълна прозрачност на изпълнението на стратегическия документ, както и да обезпечи непрекъснат поток от информация за изготвяне на периодични отчети за оценките, заключенията и препоръките относно постигнатия напредък и ползите, които следва да се очакват от прилагането. Очаква се електронният инструмент да действа като система за ранно предупреждение за процеси и тенденции, които са пречки за развитието на образованието и обучението и да се превърне в основен инструмент за докладване пред отговорните национални и европейски институции.

Платформата е разработена в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1 BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еръзъм+” на Европейския съюз.

На семинара присъстваха представители на различни заинтересовани страни – министерства, агенции, социални партньори, както и директори на професионални гимназии от област Благоевград. В оживените дискусии по множество теми, свързани с изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот, се включи и г-жа Янка Такева - председател на Съюза на българските учители и член на Управителния комитет на проекта.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“