В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА БАН СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

01.07.2015

Това, с което България защити необходимостта от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), е фактът, че в европейски мащаб има няколко ключови цели, които са в Стратегията Европа 2020“, които са свързани с определени количествени показатели. Сред тях са намаляване дела на преждевременно напусналите училище, повишаване на броя на младите хора до 34-годишна възраст, които да са завършили висше образование, инвестиране до 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в научноизследователска и развойна дейност“, каза в началото на презентацията на Оперативната програма НОИР заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на информационно събитие в Централното управление на българската академия на науките.

Модератор на информационната среща бе чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, съветник на председателя на БАН.

Заместник-министър Денков се спря на приоритетните оси, по които ще се осъществява програмата: Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие, Приоритетна ос 2 Образование и учене през целия живот, Приоритетна ос 3 Образователна среда за активно социално приобщаване и Приоритетна ос 4 Техническа помощ.

Съобразено с европейската рамка са определени и инвестиционните приоритети. За научни изследвания по първата приоритетна ос се предвижда да се насочат 560 млн. лв., за Образование и учене през целия живот предвижданото финансиране е 505 млн. лв., а за Приоритетна ос 3 Образователна среда за активно социално приобщаване ще се заделят 250 млн. лв.

По Приоритетна ос 1, насочена към научните изследвания и технологичното развитие, заместник-министър Денков коментира, че първата специфична цел е развиване на върхови и пазарно ориентирани научни изследвания, като е необходимо изследванията да бъдат свързани с конкурентното развитие на икономиката на страната. Той подчерта, че се работи в тясно сътрудничество между Министерството на образованието и науката, като управляващ орган на ОП НОИР, и Министерството на икономиката, като управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Проф. Денков  поясни, че заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов от страна на ръководството на МОН отговаря за Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация при партньорството с Министерството на икономиката.

„Двете програми (ОП НОИР и ОПИК) се докосват в областта по защита на интелектуална собственост, иновации, комерсиализация на научни продукти“, поясни заместник-министър Денков.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов посъветва колегите си от БАН и висшите училища да не се концентрират само в ОП НОИР, да се опитат да комбинират и с други програми при изготвянето на проекти. Той също подчерта, че с въвеждането на новите норми на заплащане на учените за пръв път ще се приключи със социалистическата уравновиловка в заплащането им.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН г-жа Златина Карова запозна присъстващите с работата по изготвяне на Пътна карта на научноизследователската инфраструктура в България. Тя изтъкна колко е важно картографирането на този тип инфраструктура за изпълнението на Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация. Пътната карта на научната инфраструктура ще се превърне и в инструмент за мониторинг и оценка на научния потенциал в България като част от Европейското научноизследователско пространство.

Заместник-министрите Денков и Костадинов, г-жа Карова и главният директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ г-н Иван Модев отговориха на многобройните въпроси, поставени от учените.

На събитието в Българската академия на науките присъства и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров.

Проведеното информационно събитие е част от мащабната информационна кампания, която Министерството на образованието и науката организира за представяне на новите възможности за финансиране по ОП НОИР през програмния период 2014-2020 година, като предстоят информационни дни на 2 и 3 юли 2015 г. в градовете Бургас и Варна.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“