ПРОЕКТ SCAN-D - ПЪРВИЯТ СЪВМЕСТЕН ОНЛАЙН РЕГИСТЪР С ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, ПРИКЛЮЧВА УСПЕШНО

Начало » Последни публикации

28.09.2015

Националният център за информация и документация участва в международния проект SCAN-Diplomas (Scan-D), който стартира през юли 2014 г. и приключва в края на септември 2015 г. Проектът е финансиран по програма „ЕРАЗЪМ +” , Основно действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиките) на Европейската комисия.

SCAN-D е съвместна инициатива между 15 национални ENIC и NARIC центрове, обединени от общата идея за ефективно подпомагане на международната академична мобилност като един от основните приоритети до 2020 г. чрез съкращаване на сроковете и улесняване на процедурите по признаване на придобито висше образование в участващите в проекта държави: Италия, Латвия, Литва, Холандия, Нова Зеландия, Португалия, Словения, Испания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Израел.

В резултат на успешното изпълнение на проекта е създадена международна онлайн база данни, съдържаща над 2200 образци на дипломи, приложения към дипломи, академични справки, Европейски дипломни приложения и други образователни документи.

Базата данни ще допринесе за повишаване на прозрачността на процедурите по академично признаване и ще послужи като ефективен инструмент за контрол и намаляване на риска от фалшиви дипломи, както и минимизирането на недоразумения, възникващи в процеса на признаване. Ще се постигне по-висока съгласуваност, прозрачност и значително съкращаване на сроковете за признаване.

Сигурността е гарантирана със съвременни функции за защита на поверителността и целостта на събраните данни, като базата ще бъде достъпна само за упълномощен персонал в съответните ENIC-NARIC центровете.

Проектът Scan - D е първият пример за изграждане на онлайн база данни с образци на документи за висше образование в помощ на експертите, отговарящи за процедурите по признаване. Създадената база данни ще е от полза и за висшите училища, тъй като ще бъде улеснена мобилността на техните студенти и преподаватели.

С подкрепата на Министерството на образованието и науката и в резултат на отзивчивостта на висшите училища, НАЦИД успя да включи в базата данни 673 образци на дипломи за висше образование, приложения към дипломи, академични справки и други документи, които несъмнено ще допринесат за по-бързи процедури, по-добро познаване и коректност в процедурите по признаване и мобилност на българи в чужбина.

Налице са всички предпоставки за устойчиво развитие на базата данни както чрез разширяване на броя на държавите, които искат да се включат с образци на образователни документи за висше образование, така и чрез текущо обогатяване с нови образци  от участващите държави.

Повече информация за проекта и възможностите за развитието на базата данни, българските висши училища могат да получат от експертите на НАЦИД, като изпращат запитванията си на e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“