МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ ОТКРИ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 - 2020“

Начало » Последни публикации

22.10.2015

„За мен е голяма чест да открия третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж  2014–2020 г.“. Преди около една година зли езици разправяха, че програмата няма да бъде подписана. Направихме нужното и беше подписана“ - каза при откриването на заседанието министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и изрази задоволство, че прогнозите на скептиците за провал не са се сбъднали.

„Никога в България не са пристигали толкова много – 350 млн. лв. - за наука. Удоволствие за мен е да ръководя този форум, на който ще продължим съвместната си работа в конструктивен дух на европейско и национално партньорство“ – каза министърът и информира присъстващите за свършената работа след второто заседание на Комитета за наблюдение, проведено в края на месец май тази година.

„Изминалите летни месеци бяха време на усилена дейност, чиито резултати днес са пред вас. Проведено бе едно заседание на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и по две заседания на тематичните работни групи – „Висше образование“ и съответно „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“. На тези заседания бяха обсъдени предложените от Управляващия орган  критерии за избор на девет операции и две методологии за оценяване на проектни предложения. Стартирани са процедури за подбор на проекти по две операции, а до края на годината ще стартират процедури за директно представяне на още шест операции“ – отчете се министър Танев и благодари на вицепремиера Томислав Дончев и не на последно място на своя екип за извършената огромна работа.

„В процеса на нашата работа ние спазихме принципа за провеждане на широка обществена дискусия по представената проблематика с всички заинтересовани страни в рамките на трите тематични работни групи, подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“, както и на ниво преговорен процес - с представителите на Европейската комисия. Стилът на ръководството, както в цялото правителство – във всички министерства, така и в Министерството на образованието и науката, е диалогът. Това е основополагащ принцип на управление. В тези диалози се включиха не само експерти по образование и наука, но и представители на студентските, докторантски, младежки организации, ръководители и представители на работодателски, синдикални и неправителствени организации, както и водещи представители на професионалните гилдии и сдружения“- очерта кръга на заинтересованите среди проф. Танев.

„Представяме на вашето внимание резултатите от положените усилия. Предложените критерии за избор на операции са ключови области на науката, висшето образование, социалното приобщаване. Особен акцент искам да поставя на първите две операции - изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и изграждане и развитие на центрове по компетентност. Дисбаланс само върху върховите постижения не води никоя наука, включително и българската, до нещо, което е смислено, води до гилдийност“ – коментира министърът. Той посочи, че проектните предложения ще разполагат с финансиране общо за 350 млн. лв. „За първи път на българската наука ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в такъв размер. Подкрепата за научната ни инфраструктура също за първи път ще се осъществи по този европейски модел. Трябва да бъдем икономични и да купуваме нови неща, които ни трябват“ – обясни министър Танев и добави: „Това ще даде възможност за значително подобряване на научната инфраструктура в ключови области, задържане на  млади учени, привличане на учени от чужбина. „Уверен съм, че с одобрението на тези две операции Управляващият органи и Комитетът за наблюдение ще отговорят на високите очаквания на научната общност за създаване на условия за максимално ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Смея да твърдя, че настоящото заседание на Комитета за наблюдение има историческо значение. Оставаме с лице към сложните проблеми, които следва да бъдат разрешени в сферата на предучилищното, училищното и висшето образование. Предлагаме на вашето внимание шест операции по приоритетни оси 2 и 3 - общо за 74 млн. лв. В дневния ред са включени операции, които разчитаме да допринесат за повишаване качеството на образование, както и да улеснят достъпа на уязвими групи до него. Ние сме заявили, че приоритет в политиката на МОН ще бъде развитието на професионалното образование. Предлагаме на вашето внимание две операции във връзка с него и ви уверяваме, че те няма да са последните" – заключи министър Танев и пожела успех на форума.

Заместник министър-председателят по европейските фондове Томислав Дончев говори в присъщия си афористичен стил, като изтъкна значението на програмата като най-нова и най-специална. Той напомни, че Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се нуждае от критична маса проекти. Той се спря на предизвикателствата, свързани с режима на изпълнение при верифициране на разходите. Вицепремиерът Дончев също пожела успешна работа на третото заседание на Комитета по наблюдение.

По темата на форума говориха г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел „Румъния, България, Малта“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и г-н Марек Теплански от Генерална дирекция „Регионална политика“ в Европейската комисия и началник на звеното, отговарящо за България.

На участниците в първия ден  на заседанието  бе предоставена профилирана информация и бяха гласувани съответни решения.

 

По време на третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са предложени за приемане обсъдените от подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и тематичните работни групи за разглеждане на критерии за избор на операции следните  9 операции на обща стойност 424,5 млн. лв.:

За подкрепа на научните изследвания:

 • „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, с бюджет  200 млн. лева;
 • „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, с бюджет 150 млн. лева.

В сферата на висшето образование:

 • Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, с бюджет 6 млн. лева.

За подкрепа на професионалното образование:

 • Ученически практики“, с бюджет 10 млн. лева;
 • Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“, с бюджет  2 млн. лева.

В сферата на средното образование:

 • „Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“, с бюджет 20 млн. лева.

За активно включване в образователната система на лица от уязвими групи:

 • „Ограмотяване на възрастни“, с бюджет  25 млн. лева;
 • „Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, с бюджет 5 млн. лева;
 • „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, с бюджет 6,5 млн. лева. 

 

На второто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, което се проведе през месец май тази година, бяха одобрени осем операции на обща стойност 266 млн. лв., които ще стартират до края на 2015 г.

Операциите са в рамките на Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“  и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на програмата:

В сферата на висшето образование:

 • „Студентски практики“ - с бюджет 37 млн. лева;
 • Студентски стипендии“ - с бюджет 26 млн. лева;
 • „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ - с бюджет 3 млн. лева.

В сферата на средното образование:

 • „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ - с бюджет 7,5 млн. лева;
 • Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене (Твоят час) “ - с бюджет 140 млн. лева.

За активно включване в образователната система на деца и ученици от уязвими групи:

 • „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение “ - с бюджет 17,5 млн. лева;
 • „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ - с бюджет 25 млн. лева;
 • „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ - с бюджет 10 млн. лева.

 

За успешното управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от страна на Управляващия орган са разработени Системи за управление и контрол (Описание на действащите функции и процедури, свързани с Управляващия орган и Сертифициращия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014–2020 г.) и Наръчник на УО на ОП НОИР (Наръчник за управление на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“), които са обект на системен одит от страна на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“