КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ОДОБРИ ДЕВЕТ НОВИ ОПЕРАЦИИ

Начало » Последни публикации

23.10.2015

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 22 и 23  октомври в София, бяха разгледани  и одобрени критерии за избор на девет операции на обща стойност 424,5 млн. лв.

Новите операции са в рамките на първите три приоритетни  оси на програмата. Целта на операциите е да се осигури подкрепа в сферата на научните изследвания, на образованието и ученето през целия живот и за създаване на образователна среда за активно социално приобщаване.

Бяха одобрени Индикативна годишна работна програма и Комуникационен план на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 г.

Благодарност към екипа на Управляващия орган на Програмата изрази г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той изтъкна ползотворния и конструктивен начин за програмиране на нови операции, включващ отчитане на мнението на всички заинтересовани страни при работата на Подкомитета и тематичните работни групи към Комитета за наблюдение на ОП НОИР.

В следващите месеци се очаква Управляващият орган на ОП НОИР да изготви и утвърди насоки за кандидатстване по всички девет одобрени операции:

  • „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“
  • „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
  •  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“
  •  „Ученически практики“
  • „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“
  •  „Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“
  •  „Ограмотяване на възрастни“
  • „Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
  • „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“