ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ПРОЕКТЪТ „УСПЕХ“ ЩЕ БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН В НОВА ОПЕРАЦИЯ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

30.10.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри заключителна пресконференция и конференция по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 104 731 170 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

 Г-жа Кастрева се обърна към присъстващите експерти от МОН, от РИО, директори на училища и учители, както и към представителите на медиите с думите: „За мен е изключително удоволствие да кажа добри думи за един от най-творческите, най-успешните, най-желаните проекти на Министерството на образованието и науката, който носи емблематичното име „УСПЕХ“.

Г-жа Кастрева подчерта, че проектът е показателен с осъществената екипност – експерти от МОН, от РИО и особено директори на училища, които са стимулирали учителите „да покажат професионализъм, да открият вратите на класните стаи за таланта на детето, да вдъхнат увереност на всяко едно дете не само през уроците, не само през задължителните дейности, но и през желанието за изява, през разкриването на чудесата на всеки един от учебните предмети, през науката.“

Заместник-министър Кастрева изтъкна приноса на медиите, които са показали на обществото, че в училището не само се открива знанието, но и се творят чудеса. Тя изрази удовлетворението на екипа на Министерството на образованието и науката и на всички учители, че: „проектът ще продължи да съществува чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще покаже своята устойчивост през усъвършенстването му в нова операция „Твоят час“ – часът на учителя и ученика заедно“.

Презентация по резултатите от изпълнението на „УСПЕХ“ изнесе г-жа Пенка Иванова, ръководител на проекта и директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ - МОН. През всяка от четирите години от изпълнението на проекта са участвали средно по около 1300 училища, в които са се сформирали  средно по 15 500 групи.  Учениците, включили се в тези групи, ежегодно са между 150 000 и 189 000.  Анализът на резултатите показва, че е изпълнена главната цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Създадени и публикувани са методически сборници: „Обучение в извънкласни и извънучилищни форми на деца от рискови групи на възраст между 8 и 14 години“, „Обучение в извънкласни и извънучилищни форми на деца от рискови групи на възраст между 11 и 16 години“, „Наръчник за организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности“, както и две книжки „Сборник с добри практики“ – първа и втора част.

Постигнати за значими резултати чрез извънкласни и извънучилищни форми за повишаване привлекателността на училището и за осмисляне на свободното време на учениците не само в учебни дни, но и през ваканциите, насърчаване е самостоятелната творческа и изследователска дейност на подрастващите, големи групи деца и млади хора са приобщени към ценностите на българската култура и традиции, към фолклора и пр.

За значимостта на резултатите от проекта говори и г-жа Светомира Калоянова, заместник-главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ - МОН.

Музикален поздрав към участниците във форума поднесоха ученици от 144. СОУ “Народни будители“ - София.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“