ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: С ПРОЕКТА, КОЙТО ПРЕДСТАВЯТЕ, ТРЯБВА ДА ПОКАЖЕТЕ СВОЯТА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ

Начало » Последни публикации

18.12.2015

В ПЛОВДИВ И В СОФИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

 

При голям интерес от страна на заинтересованите среди преминаха срещите на заместник-министъра на образованието и науката проф. Николай Денков в градовете Пловдив и София. Информационните събития в двата града бяха фокусирани върху  предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), като бяха представени критериите за избор на операции и методиките за оценка на проектите по процедурите: „Създаване и развитие на центрове за върхови постижения“ (ЦВП) и „Създаване и развитие на центрове по компетентност“ (ЦК). Материалите за тези две операции бяха одобрени на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведено на 22.10.2015 г.

„Целите на срещата днес са, от една страна, да представим къде се намираме в процеса на програмиране и подготовка на поканите за центрове за върхови постижения и за центрове за компетентност, и от друга страна, да чуем  вашите въпроси по документите, които са представени на сайта на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, каза във встъпителните си думи заместник-министър Денков.

В първата си презентация заместник-министърът обясни акцентите при подготовка на проектите за върхови постижения. „Центровете за върхови постижения са с акцент върху привличане на висококвалифицирани изследователи и създаване на научна инфраструктура, на лабораторна среда на най-високо ниво, сравнимо с водещите европейски центрове.“ Важна особеност е че всички центрове трябва да бъдат съобразени със Стратегията за интелигентна специализация, коментира проф. Денков и препоръча: „Не се подвеждайте да фокусирате проекта върху изследванията, които правите днес. Фокусът трябва да бъде върху бъдещото развитие на научната област и да съответства на приоритетите на Стратегията за интелигентна специализация. Изследванията трябва да бъдат и пазарно ориентирани, както е описано в Оперативната програма. Това означава, че вие трябва да защитите планираните изследвания не само с тяхното високо научно ниво, но и със съответствието им с икономическите приоритети на страната. Затова се препоръчва и включване в проектите на асоциирани партньори – клъстери от фирми, браншови организации и фирми, които не само да декларират общ интерес, но и да се включат в дейностите на проекта, гарантирайки по този начин, че ще се подпомогне развитието на иновационния потенциал и конкурентността на българската икономика.“

По отношение на структурата и състава на центровете за върхови постижения проф. Денков обясни: „От вас се очаква да покажете, че сте подбрали най-добрата научна експертиза в съответната област в България. С проекта, който представяте, трябва да покажете своята визия за развитието на научната област в света през следващите 10 години, как ще я развиете в България, какво вие можете да изпълните в рамките на проекта и как ще осъществите връзката между световното развитие и това, което би интересувало българската икономика в дългосрочен план. Трябва да покажете как научната експертиза, която вие ще развиете по проекта, ще подпомогне развитието на българската икономика в дългосрочен план, така че тя да бъде конкурентоспособна на световния пазар.“

С втората си презентация проф. Денков представи основните изисквания по отношение на подготовката на проектните предложения за Центрове по компетентност.

Г-жа Светомира  Колоянова, заместник директор в главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, бе модератор на срещата, проведена в чудесната зала на Общинския съвет в гр. Пловдив. „Тук сме, за да ви мотивираме и да ви подпомогнем в успешната подготовка и реализация на проектните предложения, които очакваме да получим от вас“, каза тя и представи и другите експерти на МОН от същата дирекция: г-жа Паулина Милева, началник на отдел „Управление на риска и контрол“ и г-жа Борислава Стоянова, главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“.

В града на тепетата на информационното събитие присъстваха потенциални бенефициенти от региона и страната – ректори, представители на ръководствата на висши училища, научни организации и местни власти, както и образователни експерти, представители на медии и други заинтересовани участници.

Същия ден от 16 часа, в аула „Максима“ на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), същият екип на Министерството на образованието и науката проведе информационно събитие по тази тема. Присъстваха още заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин  Костадинов, г-жа Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ в МОН и други експерти.

И в Пловдив, и в София към представителите на МОН бяха отправени многобройни актуални въпроси, като интересуващите се получиха изчерпателни отговори. Аудиторията бе приканена да изпраща и въпроси по електронната поща, на които ще бъде отговорено писмено след одобряване и публикуване на Насоките за кандидатстване по съответните операции.

Информация за предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР можете да намерите:

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=356

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“