НА 1680 УЧЕНИЦИ Е ПРЕДЛОЖЕНА ПОСТОЯННА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МОН

Начало » Последни публикации

21.12.2015

100% от средствата по проекта са усвоени

 

Днес в Министерството на образованието и науката заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителната пресконференция по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”, на която бяха представени постигнатите резултати и добри практики по проекта.

„Бих искала в навечерието на светлите празници да благодаря на всички, които отделиха от своето време, за да присъстват на финалната пресконференция на един от успешните и много добри проекти на Министерството на образованието и науката „Ученически практики“, каза г-жа Кастрева и изтъкна положителните страни на проекта: „Това е проект, послужил за основата за навлизането на практическото обучение в сферата на средното образование като професионална подготовка. Проект въз основа на опита, натрупан от него, който помогна на екипа да разработи Наредбата за условията и реда за провеждане на обучението чрез работа или на дуалното обучение. Проект, който прехвърли моста между средното професионално образование и заинтересованите страни в лицето на работодателите“. В заключение г-жа Кастрева заяви, че това е проект, който ще намери своето ново измерение в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Г-жа Емилия Вълчовска, ръководител на проекта и началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН, направи преглед на основните цели и дейности по проекта. „Проект “Ученически практики” стартира на 18 януари 2012 година и имаше за цел подобряването качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното образование в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда“, каза г-жа Вълчовска и поясни, че в началото е било трудно, и че предизвикателството е било в привличането на бизнес средите като партньори и убеждаването им, че практическото обучение е много необходимо. За целта са били проведени 16 700 срещи с представителите на бизнеса.

Самият проект цели улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование чрез повишаване качеството на професионалното образование и обучение, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по  различните професии, подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване на квалификацията на обучаващите се в системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

„Проектът имаше за цел да предостави качествена подготовка за успешно практическо обучение в реална работна среда на 46 000 ученици на възраст над 16 години“, каза г-жа Вълчовска и с гордост отбеляза, че  след успешното стартиране през месец февруари 2013 г., в ученическите практики са се включили и успешно са приключили своето 240-часово практическо обучение в реална работна среда 47 681 ученици. Всички те са получили сертификат за проведеното обучение и стипендия в размер на 300 лева. Бюджетът на проекта е 24 494 800 лв. и е 100% усвоен. 

Като успешни резултати от проекта може да се посочат включването на 5882 наставници, 1658 наблюдаващи учители, 486 консултанти, 407 училища и на 4300 работодатели. Като работодатели в проекта са се включили малки, средни и големи предприятия, занаятчии, общинската и държавната администрация, висши училища, театри, музей и държавната опера.

Благодарение на проекта „Ученически практики” 1680 ученици са започнали постоянна работа, на същото място, на което са провеждали ученическа практика, а 3345 са учениците, които са стартирали почасова и сезонна работа. По проекта е осигурявана практика и на ученици със специални образователни потребности (СОП). Практическото обучение в реална работна среда се е отразило положително на самоувереността и самочувствието на тези ученици. По проекта са получени още 3750 препоръки от работодатели, благодарствени писма и грамоти.

Работодателите по проекта са проявили инициатива за различни мерки за подкрепа на учениците като осигуряване на безплатен обяд, възстановяване на транспортни разходи на ученици с финансови затруднения, стимулирали са с парични награди ученици с добри резултати и затруднено материално положение. 

В пресконференцията участва екипът на проекта, както и директори на професионални гимназии и представители на фирми и организации, участвали в него.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“