МОН започна специализирани обучения на деца и ученици със сензорни увреждания

Начало » Последни публикации

10.09.2013

Проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители, в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”. Това обучение е насочено към овладяване на брайл, на полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане на ученици с нарушено зрение, както и към развитие на речта, овладяване на жестомимичния език, фонетична ритмика, музикални стимулации на ученици с увреден слух. В посочените периоди на разположение на тези деца и ученици, на техните родители, както и на учителите, които ги обучават в общообразователните училища, са назначените по проекта екипи от специалисти и осигурената по проекта специализирана апаратура и техника. Обученията ще продължат до 13 септември.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“