МОН започна специализирани обучения на деца и ученици със сензорни увреждания

Начало » Последни публикации

10.09.2013

Проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители, в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”. Това обучение е насочено към овладяване на брайл, на полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане на ученици с нарушено зрение, както и към развитие на речта, овладяване на жестомимичния език, фонетична ритмика, музикални стимулации на ученици с увреден слух. В посочените периоди на разположение на тези деца и ученици, на техните родители, както и на учителите, които ги обучават в общообразователните училища, са назначените по проекта екипи от специалисти и осигурената по проекта специализирана апаратура и техника. Обученията ще продължат до 13 септември.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“