ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІI, VI И ЗА VIII КЛАС

Начало » Последни публикации

22.01.2016

Във връзка с разпоредба от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която учениците, които през учебната 2017/2018 година ще постъпят във IІ, VI и в VIII клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми, утвърдени при условията и по реда на цитирания закон, и във връзка с осигуряването на обучението на тези ученици през учебната 2017/2018 година с учебници и с учебни комплекти са разработени проекти на учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за IІ, VI и VIII клас.

Предвид гореизложеното и предвид срока, заложен в ЗПУО – 12 месеца за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти за IІ, VI и в VIII клас, на електронната страница на МОН представяме за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за IІ, VI и в VIII клас.

Проектите на учебни програми за IІ, VI и VIII клас са публикувани в рубриката "Проекти на документи".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“