ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІI, VI И ЗА VIII КЛАС

Начало » Последни публикации

22.01.2016

Във връзка с разпоредба от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която учениците, които през учебната 2017/2018 година ще постъпят във IІ, VI и в VIII клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми, утвърдени при условията и по реда на цитирания закон, и във връзка с осигуряването на обучението на тези ученици през учебната 2017/2018 година с учебници и с учебни комплекти са разработени проекти на учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за IІ, VI и VIII клас.

Предвид гореизложеното и предвид срока, заложен в ЗПУО – 12 месеца за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти за IІ, VI и в VIII клас, на електронната страница на МОН представяме за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за IІ, VI и в VIII клас.

Проектите на учебни програми за IІ, VI и VIII клас са публикувани в рубриката "Проекти на документи".

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“