МОН ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА СТАНДАРТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

01.03.2016

Играта в детските градини става основно средство за постигане на умения и знания. В тях вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла.

Това е заложено в проекта на държавен образователен стандарт за предучилищното образование, който днес бе представен в Министерство на образованието и науката.  Стандартът е предназначен за учителите и директорите на детските градини и покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. Документът разписва необходимите умения, които децата трябва да придобият във всяка възрастова група, за да могат да постъпят готови в първи клас. Целта на този стандарт е изграждането на щастливи, мотивирани и уверени в собствените си възможности деца, коментира зам.-министър Диян Стаматов пред журналисти в МОН. Документът включва и мерки за утвърждаване на българската национална идентичност. 

Със стандарта се въвеждат направленията в детските градини. Те са паралел на предметите в училище, посочи Стаматов. Той обясни, че в направлението „Математика“ за децата на 3 години означава да различават „малко“ и „много“, а на 5 години вече трябва да могат свободно да броят. Направленията – „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“ кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.

В новата концепция за предучилищно образование се отдава първостепенна роля на играта и последователно се говори за учене чрез игра. Т.е. играта не е цел на ученето, а средство, чрез което може да се учи. Това означава чрез играчките и игрите детето да придобива начални познания за броя на предметите, за характеристиките на обекти и т.н. В детската градина не се допуска възлагане на домашна работа. Разписаните в стандарта умения са индикативни – покриват средно ниво на компетенции и отразяват разликите в развитието на децата от различните райони, семейства и общности.  Приложенията към стандарта са резултатно-ориентирани.

Нов момент в стандарта има и при видовете организация на предучилищно образование - освен целодневна и полудневна, се допуска почасова и самостоятелна организация. Целодневната организация продължава не повече от 10 часа, полудневната е в рамките на 6 часа, а почасовата организация предлага възпитание, социализация и обучение на детето между 3 и 5 часа дневно. При целодневната се предвиждат три хранения и сън, а при полудневната - едно хранене и почивка. Възможно е детето да ходи в градина от 3 до 5 часа по график, зададен от родителите, обясни г-жа Ваня Трайкова, експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. 

При самостоятелната организация родителите трябва да гарантират развитието на децата, когато решат да ги обучават извън детската градина. Това включва подходяща средата за тяхното здраве – физическо и психическо, както и гаранция, че им е осигурена  среда за учене чрез игра. Родителите трябва да представят и програма за развитие на детето, съобразена с възрастта, потребностите и интересите му и гарантираща постигането на заложените в Закона цели за предучилищното и училищното образование. Дали има подходящи условия, ще преценява обаче комисия  от регионалното управление по образование, в която ще има и представител на службите за социално подпомагане. Очакванията на МОН са, че родителите на не повече от 0,5% от децата ще изберат самостоятелна организация.

След влизането в сила на този стандарт от 1 август в детските градини ще могат да бъдат записвани и деца на 2-годишна възраст. Детето има право да постъпи целогодишно не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3 години. Така през предстоящата учебна 2016-2017 г. постъпват децата, които навършват три години в периода януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. Ако в населеното място няма ясла или яслена група в детската градина, детето може да постъпи в градината и по-рано, ако е навършило 2 години. Ако в градината има яслена група, то може да се включи в нея още на 10-месечна възраст.

Учебното време според стандарта за предучилищно образование е 15 септември – 31 май. През останалото време децата могат да посещават детска градина, но само за игра и отглеждане. Постъпването в детска градина е задължително, когато детето е навършило 5 години.

Важен момент в проекта за стандарт е това, че се дава пълна свобода на всяка една детска градина, подчерта зам.-министър Диян Стаматов. Всяка градина има пълна автономия по отношение на организацията,  стратегията за работа, разпределението на учебното време, избора на познавателни книжки.

Днес стандартът бе качен на уеб страницата на МОН, както и на портала за обществени обсъждания. Обсъжданията ще продължат в рамките на месец, преди документът да бъде утвърден.

Проектът на Наредба за предучилищното образование и приложенията към него можете да видите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“