МОН ПРЕДЛАГА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, ПРИЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАСИРАНЕ

Начало » Последни публикации

07.03.2016

31 приоритетни професионални направления ще осигуряват дефицитни кадри за икономиката и обществото

На държавните висши училища, приели за обучение студенти в професионални направления „Математика", „Информатика и компютърни науки" и „Комуникационна и компютърна техника" за учебната 2016-2017 г. над броя на приетите студенти през учебната 2015-2016 г., да се предоставят допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент.

Това предлага Министерството на образованието и науката, за да се стимулира висше образование, което да отговаря на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Предложението е качено на страницата за обществени обсъждания и е пуснато за междуведомствено съгласуване. Очаква се в близките седмици да бъде одобрено от Министерския съвет.

В резултат на тази мярка се очаква приемът в трите професионални направления да има ръст от 300 студента. За финансово осигуряване на мярката ще бъдат необходими финансови средства в размер на 600 000 лв., които ще се осигурят от бюджета на МОН за 2016 г.

В предложения проект за постановление се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението. Към проекта е приложен и Списък с 31 приоритетни професионални направления. Данните показват, че кандидатите за тях намаляват, а икономиката и обществото имат остра нужда от такива специалисти.

В Списъка с приоритетните професионални направления, освен споменатите, са включени още: педагогиката, теория и управление на образованието, природните науки, машинното, строителното и общото инженерство, архитектурата, металургията, растениевъдството, животновъдството, ветеринарната медицина и др. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 16 март т. г.

Предложението на МОН е в съответствие с измененията и допълненията на Закона за висшето образование и с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 г. С него ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще мотивира ръководството му да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти, от които икономиката ни се нуждае. Цели се и засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“