3300 ОСМОКЛАСНИЦИ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.03.2016

Международното изследване на гражданското образование – ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) се провежда от 7 март до 20 април 2016 г. В продължение на 45 минути учениците ще решават задачите в теста, след което ще попълнят въпросници. Резултатите им ще бъдат сравнени с резултатите на техните връстници от 26 държави в Европа, Латинска Америка и Азия.

ICCS е изследване на познанията, уменията, ценностите и нагласите на учениците на възраст около 14 години (VІІІ клас в България) в областта на гражданското образование. Тестът ще измери познанията и уменията им в тази област, а въпросниците – техните възприятия, ценности и нагласи. В изследването ще се включат и учители на учениците в извадката и директорите на училищата, в които се обучават. Проучването сред тях има за цел да събере информация за условията, в които се осъществява гражданското образование в училище. Освен конкретни знания, убеждения и умения, ще се изследва и отношението на учениците към различни аспекти на гражданското общество и готовността им за активно и отговорно участие в живота на общността.

Резултатите от ICCS 2016 ще бъдат оповестени през ноември 2017 г. Те ще позволят да се направи анализ на ефективността на гражданското образование в България и доколко то съответства на международните стандарти.

Демокрацията се приема като основен елемент от концепцията на ICCS за гражданското образование. Поради това изследването включва знания за принципите на демокрацията и как функционира демократичното общество. Измерва се доколко учениците познават официалните институции и процесите, които са част от гражданския живот, принципите, механизмите и процесите на взимане на политически решения, на управление и упражняване на законодателен контрол от една страна, и от друга – запознати ли са с възможностите за гражданско участие, в това число начините, чрез които гражданинът взаимодейства с останалите членове на общността, участва в граждански изяви и така допринася за формиране на гражданското общество.

В контекста на актуалните политически процеси в изследването са включени и концепции като равенство, идентичност, имиграция, мирно съжителство и др. Целта е да се определи интересът на учениците към политически и социални въпроси от местно, национално и международно значение.

Особено място заемат и задачите, свързани с концепцията за устойчива околна среда, както и споделените етични норми на гражданското общество като: свобода, равенство, чувство за принадлежност към общността, върховенство на закона.

Допълнителният въпросник „Европейски модул“, който е част от изследването в държавите от Европейския съюз, има за цел да определи отношението на учениците към ЕС и неговите политики; мнението им по актуални проблеми на европейската общност.

ICCS 2016 е вторият етап на Международното изследване на гражданското образование, което се организира от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). IEA е основана през 1959 г. като неправителствена сдружение на изследователски центрове. Организациите, които днес членуват в IEA, са 65 държави от цял свят. Сред тях е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието и науката като представител на България. Предишното изследване беше проведено през 2009 г.

 

 

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“